Přeskočit navigaci

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Jde o skupinu Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací (ISCO 222).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 13 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Ostatní všeobecné sestry se specializací (ISCO 22219)

·      Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) (ISCO 22212)

·      Sestry pro péči v interních oborech (ISCO 22215)

·      Sestry pro pediatrii (ISCO 22214)

·      Staniční sestry (kromě sester v oblasti porodní asistence) (ISCO 22211)

·      Sestry pro péči v chirurgických oborech (ISCO 22216)

·      Sestry pro péči v psychiatrických oborech (ISCO 22217)

·      Sestry pro perioperační péči (ISCO 22213)

·      Ostatní porodní asistentky se specializací (ISCO 22229)

·      Porodní asistentky pro intenzivní péči (ISCO 22222)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 65 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací podíl 1,3 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 28. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 3,8 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 2,0 miliony osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,0 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,3 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 6 tisíc, tedy přibližně o 10 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 19 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací potřeba nově obsadit zhruba 25 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Všechny osoby ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací jsou v ČR zaměstnány v odvětví Zdravotní a sociální péče.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob pouze do jednoho odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání samozřejmě velmi vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 17 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 14 % pracuje v Jihomoravském kraji, téměř 10 % v Moravskoslezském kraji, téměř 9 % ve Středočeském kraji a více než 7 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Jihomoravském kraji, kde tvoří Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací více než 1 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 4,8 % osob, což je o 1,1 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací téměř 68 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 32 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 47 %, osoby s bakalářským vzděláním. Dalších 40 % jsou mezi nimi osoby se vzděláním z Vyšších odborných škol.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13 let. To je o 0,6 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 20. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Ošetřovatelství a pečovatelství. Tyto osoby tvoří téměř 60 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Ošetřovatelství a pečovatelství. Ty tvoří téměř 25 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Humánní medicína, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Humánní medicína, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stomatologie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 98 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 55 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,3 roku. To je o 0,1 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací je 29. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nadprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací činila v roce 2013 v ČR 6,38 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,23 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,37 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,14 bodu.Zpět