Přeskočit navigaci

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR pět skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Lékaři (kromě zubních lékařů) (ISCO 221), kde je zaměstnáno zhruba 61 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví (ISCO 226), Veterinární lékaři (ISCO 225), Specialisté v oblasti tradiční a alternativní medicíny (ISCO 223) a nejmenší je skupina Nelékařští praktici (ISCO 224).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 35 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Lékaři v interních oborech (ISCO 22121)

·      Zubní lékaři bez specializace (ISCO 22611)

·      Ostatní lékaři specialisté (ISCO 22129)

·      Praktičtí lékaři pro dospělé (ISCO 22111)

·      Farmaceuti se specializací pro veřejné lékárenství (ISCO 22622)

·      Lékaři v chirurgických oborech (ISCO 22122)

·      Lékaři v pediatrii (ISCO 22125)

·      Lékaři v gynekologii a porodnictví (ISCO 22123)

·      Lékaři v psychiatrických oborech (ISCO 22124)

·      Praktičtí lékaři pro děti a dorost (ISCO 22112)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 69 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací podíl 1,4 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 29. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 2,7 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,0 miliony osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,8 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,4 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 10 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 20 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací potřeba nově obsadit zhruba 27 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací je v ČR zaměstnána v odvětví Zdravotní a sociální péče. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí, dále Veřejná správa a obrana a také Chemický, farmaceutický a rafinérský průmysl. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání vysoká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je podprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 21 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, téměř 11 % ve Středočeském kraji, více než 8 % v Ústeckém kraji a téměř 8 % v Moravskoslezském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR podprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Pardubickém kraji, kde tvoří Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 8,2 % osob, což je o 2,3 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací v podstatě 100 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 88 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 7 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 17,1 let. To je o 4,7 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání vůbec nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Humánní medicína. Tyto osoby tvoří téměř 55 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Stomatologie. Ty tvoří téměř 14 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Farmacie, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Veterinářství, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Lékařská diagnostika a léčebná technika.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací převládají mezi zaměstnanými v ČR ženy. Ty tvoří více než 58 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 15 procentních bodů více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 47,2 roku. To je o 4,7 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací je 3. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 16 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o šest procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací činila v roce 2013 v ČR 6,94 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,79 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,96 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví kromě všeobecných sester se specializací vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,72 bodu.

Zpět