Přeskočit navigaci

Specialisté v oblasti vědy a techniky

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR šest skupin odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (ISCO 214), kde je zaměstnáno zhruba 53 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci (ISCO 216), Specialisté v biologických a příbuzných oborech (ISCO 213), Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací (ISCO 215), Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech (ISCO 211) a nejmenší je skupina Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (ISCO 212).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 99 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Inženýři projektanti budov (ISCO 21422)

·      Strojní inženýři projektanti, konstruktéři (ISCO 21442)

·      Stavební inženýři výstavby budov (ISCO 21427)

·      Inženýři elektrotechnici a energetici projektanti, konstruktéři (ISCO 21512)

·      Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) (ISCO 21412)

·      Strojní inženýři technologové, normovači (ISCO 21443)

·      Specialisté v oblasti logistiky (ISCO 21413)

·      Specialisté v oblasti agronomie (ISCO 21321)

·      Inženýři projektanti inženýrských děl (ISCO 21423)

·      Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech (ISCO 21131)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 107 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky podíl 2,2 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 15. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,0 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 6,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 3,0 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,8 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 1 tisíc, tedy přibližně o 1 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 23 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky potřeba nově obsadit zhruba 22 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky je v ČR zaměstnána v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Stavebnictví. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Výroba dopravních prostředků, dále Veřejná správa a obrana a také Výroba elektrických a optických přístrojů. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je průměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 33 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 13 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 8 % v Moravskoslezském kraji, zhruba 8 % ve Středočeském kraji a téměř 5 % v Jihočeském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Specialisté v oblasti vědy a techniky téměř 5 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 10,5 % osob, což je o 4,5 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky více než 93 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 7 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 89 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 6 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 16,7 let. To je o 4,3 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 3. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství. Tyto osoby tvoří více než 18 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají terciární vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 17 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Architektura a urbanismus, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Biologie a biochemie.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 76 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 19 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 42,8 roku. To je o 0,3 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky je 27. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 19 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o deset procentních bodů více, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy velmi vysoká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky činila v roce 2013 v ČR 6,45 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,29 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,43 bodu, byla tedy o 0,02 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Specialisté v oblasti vědy a techniky vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,19 bodu.Zpět