Přeskočit navigaci

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (ISCO 141), kde je zaměstnáno zhruba 41 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Ostatní řídící pracovníci (ISCO 143) a Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě (ISCO 142).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 23 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Řídící pracovníci v maloobchodě (ISCO 14201)

·      Řídící pracovníci v restauracích (ISCO 14121)

·      Řídící pracovníci ve velkoobchodě (ISCO 14202)

·      Řídící pracovníci ve školních jídelnách (ISCO 14125)

·      Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí (ISCO 14394)

·      Ostatní řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb (ISCO 14129)

·      Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb (ISCO 14393)

·      Řídící pracovníci v jiných službách (ISCO 14399)

·      Řídící pracovníci v hotelích (ISCO 14111)

·      Řídící pracovníci v kavárnách a barech (ISCO 14123)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 39 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu podíl 0,8 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 12. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,4 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,6 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,8 procentních bodů více, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 7 tisíc, tedy přibližně o 17 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 9 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu potřeba nově obsadit zhruba 2 tisíce pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu je v ČR zaměstnána v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí, dále Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti a také Vzdělávání. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání průměrná.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 22 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 16 % pracuje ve Středočeském kraji, téměř 11 % v Královéhradeckém kraji, téměř 10 % v Moravskoslezském kraji a téměř 8 % v Jihomoravském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Královéhradeckém kraji, kde tvoří Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 6,6 % osob, což je o 0,7 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má středoškolské maturitní vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu téměř 55 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby s terciárním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 30 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 76 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 17 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 13,1 let. To je o 0,7 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 19. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování. Tyto osoby tvoří více než 12 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Obecné vzdělání, dále se středoškolským nematuritním vzděláním s oborem studia Hotelnictví, restaurace, stravování, a také osoby se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Management a správa.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu převládají mezi zaměstnanými v ČR muži. Ti tvoří více než 64 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 8 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44,8 roku. To je o 2,3 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu je 8. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 8 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu činila v roce 2013 v ČR 5,37 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,21 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,39 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,14 bodu.
Zpět