Přeskočit navigaci

Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR čtyři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Největší z nich je skupina Řídící pracovníci v průmyslové výrobě, těžbě, stavebnictví, dopravě a v příbuzných oborech (ISCO 132), kde je zaměstnáno zhruba 59 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, v sociálních a jiných oblastech (ISCO 134), Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ISCO 133) a nejmenší je skupina Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a v oblasti životního prostředí (ISCO 131).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 59 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu (ISCO 13212)

·      Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě (ISCO 13211)

·      Řídící pracovníci stavebního provozu (ISCO 13233)

·      Řídící pracovníci na základních školách (ISCO 13451)

·      Řídící pracovníci v oblasti dopravy (ISCO 13243)

·      Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností (ISCO 13302)

·      Hlavní stavbyvedoucí (ISCO 13232)

·      Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb (ISCO 13461)

·      Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb (ISCO 13244)

·      Vrchní sestry v oblasti zdravotnictví (ISCO 13424)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 102 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání podíl 2,1 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 20. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,6 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 4,5 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 2,1 % ze všech zaměstnaných, tedy stejně, jako je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání do roku 2025 očekává snížení počtu pracovních míst. Jejich počet by měl mezi roky 2014-2025 klesnout zhruba o 17 tisíc, tedy přibližně o 17 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání nebude do roku 2025 třeba obsadit nově žádná pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 24 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání je v ČR zaměstnána v odvětví Vzdělávání. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Stavebnictví. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti, dále Zdravotní a sociální péče a také Veřejná správa a obrana. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je podprůměrná. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 19 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 11 % ve Středočeském kraji, více než 9 % v Moravskoslezském kraji a téměř 7 % v Královéhradeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR průměrná.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nadprůměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Královéhradeckém kraji, kde tvoří Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 11,3 % osob, což je o 5,4 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání téměř 60 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 34 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 82 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 11 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14,7 let. To je o 2,4 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 9. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Tyto osoby tvoří více než 8 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří téměř 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Ekonomie, dále se středoškolským maturitním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 73 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 17 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 45,7 roku. To je o 3,2 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání je 5. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 8 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o dva procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy mírně podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání činila v roce 2013 v ČR 5,92 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,76 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,91 bodu, byla tedy o 0,01 bodu nižší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,67 bodu.Zpět