Přeskočit navigaci

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (ISCO 121), kde je zaměstnáno zhruba 60 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu, výzkumu, vývoje, reklamy a styku s veřejností (ISCO 122).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 25 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Řídící pracovníci v oblasti obchodu (ISCO 12212)

·      Obchodní náměstci (ředitelé) (ISCO 12211)

·      Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (ISCO 12112)

·      Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé) (ISCO 12111)

·      Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností jinde neuvedení (ISCO 12199)

·      Řídící pracovníci v oblasti marketingu (ISCO 12213)

·      Řídící pracovníci v oblasti personální (ISCO 12122)

·      Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu (ISCO 12113)

·      Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací (ISCO 12214)

·      Řídící pracovníci v oblasti úklidu (ISCO 12193)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno více než 74 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností podíl 1,5 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 28. největší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR zvýšil. Průměrný roční nárůst počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 1,1 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 3,2 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 1,5 % ze všech zaměstnaných, tedy stejně, jako je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 13 tisíc, tedy přibližně o 17 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 15 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností potřeba nově obsadit zhruba 28 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností je v ČR zaměstnána v odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Veřejná správa a obrana. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí, dále Stavebnictví a také Telekomunikační a informační technologie a činnosti. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje téměř 30 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších více než 12 % pracuje v Jihomoravském kraji, více než 11 % ve Středočeském kraji, více než 10 % v Moravskoslezském kraji a téměř 6 % v Plzeňském kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR průměrná. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností téměř 3 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 11,8 % osob, což je o 5,9 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností téměř 66 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání více než 28 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 88 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 11 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 15,1 let. To je o 2,7 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 7. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Tyto osoby tvoří téměř 21 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 6 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Management a správa, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Elektrotechnika a energetika.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří více než 71 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 14 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 45,4 roku. To je o 3,0 roky více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností je 6. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 6 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o čtyři procentní body méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy podprůměrná.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností činila v roce 2013 v ČR 6,24 bodu (na osmistupňové škále). To je o 2,08 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 6,26 bodu, byla tedy o 0,02 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodních a administrativních činností vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 2,01 bodu.Zpět