Přeskočit navigaci

Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností

Vymezení skupiny povolání

Do této skupiny povolání patří v ČR dvě skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 3. úrovni. Větší z nich je skupina Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (ISCO 112), kde je zaměstnáno zhruba 76 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupině Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací (ISCO 111).

Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 11 různých detailních povolání. Největší z nich jsou tato (sestupně seřazená podle počtu zaměstnaných):

·      Nejvyšší představitelé malých společností a institucí (ISCO 11203)

·      Nejvyšší představitelé středních společností a institucí (ISCO 11202)

·      Členové statutárních orgánů (ISCO 11204)

·      Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí (ISCO 11201)

·      Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany (ISCO 11124)

·      Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci (ISCO 11121)

·      Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů) (ISCO 11125)

·      Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů (ISCO 11123)


Počet zaměstnaných

V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno téměř 41 tisíc osob. Na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR má tedy skupina povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností podíl 0,8 %. V porovnání s ostatními skupinami povolání jde podle počtu zaměstnaných o 14. nejmenší skupinu povolání v ČR. V porovnání s rokem 2000 se počet zaměstnaných v této skupině povolání v ČR snížil. Průměrný roční pokles počtu zaměstnaných byl v letech 2000-2014 v ČR v této skupině povolání zhruba 0,3 %.

V EU28 bylo v roce 2013 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 1,6 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 0,7 % ze všech zaměstnaných, tedy o 0,1 procentních bodů méně, než je podíl této skupiny povolání na zaměstnaných v ČR.*   Vývoj do roku 2025

Změny ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2025 společně s vnitřní změnou profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, způsobí, že se ve skupině povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností do roku 2025 očekává zvýšení počtu pracovních míst. Jejich počet by se měl mezi roky 2014-2025 zvýšit zhruba o 10 tisíc, tedy přibližně o 24 %. Neznamená to však, že v této skupině povolání bude do roku 2025 potřeba obsadit jen tato nově vzniklá pracovní místa. Do roku 2025 by totiž z osob z této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) zhruba 14 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2025 bude ve skupině povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností potřeba nově obsadit zhruba 24 tisíc pracovních míst.


Rozložení skupiny povolání v odvětvích

Největší část osob ze skupiny povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností je v ČR zaměstnána v odvětví Veřejná správa a obrana. Druhým nejvýznamnějším zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Stavebnictví. Dalším významným zaměstnavatelem je pro tuto skupinu povolání odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel, dále Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí a také Peněžnictví a pojišťovnictví. Následující tabulka porovnává, jaká je distribuce zaměstnaných osob z této skupiny povolání do odvětví v ČR a v EU28.


Vzhledem k uvedenému rozložení zaměstnaných osob do jednotlivých odvětví je v ČR odvětvová koncentrace této skupiny povolání v porovnání s ostatními skupinami povolání velmi nízká.

Odvětvová exkluzivita této skupiny je velmi nízká. Následující tabulka ukazuje ta odvětví, ve kterých má tato skupina povolání v ČR největší podíl na jejich celkovém počtu zaměstnaných. Pro porovnání je uveden i podíl této skupiny povolání na odvětvích v EU28.


Regionální rozložení

Největší část osob ze skupiny povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností je zaměstnána v Praze. V tomto kraji pracuje více než 28 % ze všech zaměstnaných z této skupiny povolání. Dalších téměř 15 % pracuje ve Středočeském kraji, více než 11 % v Jihomoravském kraji, více než 7 % v Moravskoslezském kraji a více než 6 % v Ústeckém kraji. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR velmi vysoká.

Geografická exkluzivita této skupiny povolání je v ČR nízká. Největší podíl na celkovém počtu zaměstnaných v kraji má tato skupina povolání v Praze, kde tvoří Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností téměř 2 % ze všech zaměstnaných v kraji.

Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí. V jiném kraji pracuje 8,6 % osob, což je o 2,6 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR.


Vzdělanostní struktura

Největší část osob v této skupině povolání má terciární vzdělání. Osoby s tímto stupněm nejvyššího dosaženého vzdělání tvoří mezi všemi zaměstnanými osobami ze skupiny povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností více než 55 %. Druhou největší část tvoří v této skupině povolání osoby se středoškolským maturitním vzděláním. Jejich podíl mezi zaměstnanými je v této skupině povolání téměř 38 %. Mezi osobami s terciárním vzděláním tvoří největší část, 85 %, osoby s magisterským vzděláním. Dalších 8 % jsou mezi nimi osoby s bakalářským vzděláním.

Průměrná délka vzdělávání všech osob zaměstnaných v této skupině povolání je 14,6 let. To je o 2,2 roku více, než je průměrná délka vzdělávání všech zaměstnaných osob v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je průměrná délka vzdělávání osob z této skupiny povolání 10. nejvyšší.

Pokud se zaměříme nejen na stupeň vzdělání, ale také na obor studia, ukáže se, že v této skupině povolání má nejvíce osob terciární vzdělání s oborem studia Ekonomie. Tyto osoby tvoří více než 10 % z celé skupiny povolání. Druhou největší skupinou jsou v této skupině povolání osoby, které mají středoškolské maturitní vzdělání s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie. Ty tvoří více než 8 % této skupiny povolání. Dalšími výrazněji zastoupenými vzdělanostními skupinami jsou osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Stavebnictví a inženýrské stavitelství, dále s terciárním vzděláním s oborem studia Strojírenství, kovovýroba a metalurgie, a také osoby s terciárním vzděláním s oborem studia Management a správa.


Genderové a věkové charakteristiky

Ve skupině povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně muži. Ti tvoří téměř 82 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 25 procentních bodů více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR.

Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 48 roku. To je o 5,5 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností je vůbec nejstarší ze všech skupin povolání v ČR.

Z osob zaměstnaných v této skupině povolání je 5 % čerstvých absolventů, tedy těch, kteří opustili vzdělávací systém v posledních pěti letech. To je o pět procentních bodů méně, než je jejich podíl mezi všemi zaměstnanými v ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je tak atraktivita této skupiny povolání pro čerstvé absolventy nízká.


Kvalifikační náročnost pracovních míst

Kvalifikační náročnost pracovních míst je ukazatel, zahrnující v sobě nejen vzdělání potřebné pro dané pracovní místo, ale i další zapracování v podobě praxe. Čím vyšší stupeň, tím vyšší kvalifikační nároky jsou pro dané pracovní místo požadovány. Celková úroveň kvalifikační náročnosti (požadavků) pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností činila v roce 2013 v ČR 5,69 bodu (na osmistupňové škále). To je o 1,54 bodu více, než je kvalifikační náročnost všech pracovních míst v celé ČR. V EU28 činila v roce 2013 úroveň kvalifikačních požadavků pracovních míst obsazených osobami s touto skupinou povolání 5,77 bodu, byla tedy o 0,08 bodu vyšší, než kvalifikační náročnost pracovních míst obsazená těmito osobami v ČR. V porovnání se všemi pracovními místy v EU28 je kvalifikační náročnost pracovních míst obsazených osobami ze skupiny povolání Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností vyšší, než je kvalifikační náročnost pracovních míst v celé EU28 a to o 1,53 bodu.Zpět