Přeskočit navigaci

Úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ

Přehled o úspěšnosti absolventů SŠ při přijímacím řízení ke studiu na VŠ a VOŠ

Přehled o úspěšnosti absolventů středních škol při přijímacím řízení ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách

Při přijímacím řízení jsou absolventi středoškolského studia úspěšní v různé míře, jejich úspěšnost se podle typů a druhů oborů středních škol pohybuje od 94 % v případě lyceí až do 73 % v případě absolventů nástavbového studia. Obecně platí, že absolventi středoškolských oborů všeobecného charakteru a méně odborně zaměřených oborů jsou při přijímacím řízení úspěšnější, a to zejména při přijímacím řízení ke studiu na vysokých školách.

Absolventi gymnázií a jejich úspěšnost při přijímacím řízení

Hlavním cílem gymnaziální přípravy je připravit absolventy pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na vysoké školy a následné vysokoškolské studium. K tomu přispívá poměrně hustá síť gymnázií.

Absolventi gymnázií mají vzhledem k všeobecnému charakteru jejich vzdělávání mnohem širší všeobecné znalosti, a tedy i větší prostor pro výběr oboru, který chtějí na terciární vzdělávací úrovni studovat. Nejsou úzce odborně zaměřeni, jako je tomu v mnoha případech u absolventů oborů středních odborných škol, škála výběru studijních oborů je obvykle širší a v mnohem větší míře se zaměřují na studium humanitního směru. Tyto skutečnosti ovlivňují pochopitelně úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu.

Absolventi gymnázií jsou v porovnání s absolventy oborů ostatních středních škol poměrně úspěšní, jejich úspěšnost je 91 % v případě vysokých škol, v případě vyšších odborných škol je o něco nižší (85 %). Celkově bývá přijato do terciárního vzdělávání kolem 90 % absolventů gymnázií, neúspěšní uchazeči velice často pokračují ve studiu v pomaturitních jazykových kurzech pořádaných jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky, případně odcházejí studovat do zahraničí. Na trh práce odchází pouze zanedbatelné procento absolventů gymnázií.

Doménou absolventů gymnázií jsou již tradičně humanitní obory vysokých škol. Vzhledem k všeobecnému charakteru studia na gymnáziích mají jejich absolventi větší předpoklady ke studiu těchto oborů, než je tomu u absolventů oborů odborných středních škol, které jsou daleko více specificky odborně zaměřené. U humanitních oborů se však nejvíce projevuje poměrně vysoký převis poptávky absolventů gymnázií, a to zejména u skupin oborů Sociální vědy (skupina oborů 67 s 54% úspěšností při přijímacím řízení), Právo, právní a veřejnosprávní činnost (skupina oborů 68 s 41% úspěšností) a obory z oblasti Filosofických věd (skupina oborů 73 – úspěšnost 58 %). Vysoký převis poptávky pochopitelně znamená menší šanci na přijetí, a tedy i nižší úspěšnost při přijímacím řízení ke studiu na vysoké školy.

Absolventi gymnázií mají zájem i o obory Ekonomie (skupina oborů 62), kam je přijato 77 % z těch, kteří se dostaví k přijímacímu řízení, dále o obory Pedagogiky, učitelství a sociální péče (skupina oborů 75 – 56% úspěšnost) a o obory Lékařských věd (skupina oborů – 37% úspěšnost).

Absolventi lyceí a jejich úspěšnost při přijímacím řízení

Úspěšnost při přijímání absolventů lyceí ke studiu na vysoké školy se pohybuje mírně pod úrovní 90 % a odpovídá spíše úspěšnosti absolventů gymnázií než úspěšnosti absolventů oborů odborných středních škol. Stejně jako v případě absolventů gymnázií se zde projevuje přínos posílené všeobecné složky ve vzdělávacích plánech. Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy pochopitelně není ve všech studijních oborech stejná, stejný není ani průměrný počet přihlášek, které absolventi lyceí podávají ke studiu studijních oborů jednotlivých oborových skupin. I zde však platí, že jednotliví uchazeči podávají větší množství přihlášek na obory ekonomického, pedagogického a humanitního směru.

Z oborů vyšších odborných škol absolventy lyceí nejvíce lákají obory Zdravotnictví (skupina oborů 53 – 40 % uchazečů dostavivších se k přijímacímu řízení), Pedagogika, učitelství a sociální péče (skupina oborů 75 – 28 % uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení) a Ekonomika a administrativa (skupina oborů 63 – 13 % uchazečů). V ostatních oborech jsou počty uchazečů prakticky zanedbatelné. Úspěšnost při přijímání do těchto skupin oborů, o které je ze strany absolventů lyceí na vyšších odborných školách nejvyšší zájem, se pohybuje na úrovni 81–92 %.

Uchazeči z řad absolventů lyceí hlásící se ke studiu na vysoké školy (kteří se dostaví k přijímacímu řízení) podávají nejčastěji přihlášky ke studiu oborů Ekonomie (skupina oborů 62 – 34 % uchazečů), Pedagogika, učitelství a sociální péče (skupina oborů 75 – 21 % uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení) a Zdravotnictví (skupina oborů 53 – 12 % uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení).  Kromě humanitních a společenských oborů mají absolventi lyceí zájem i o vysokoškolské studium technických oborů, téměř desetina absolventů se dostavila k přijímacímu řízení ke studiu speciálních interdisciplinárních oborů.  Úspěšnost při přijímání do těchto skupin oborů, o které je ze strany absolventů lyceí na vysokých školách nejvyšší zájem, má velký rozptyl, pohybuje se na úrovni 45 – 77 %.

Absolventi maturitních oborů kategorie M a jejich úspěšnost při přijímacím řízení

Úspěšnost absolventů maturitních oborů kategorie M dosahuje 81 %, což je o devět procentních bodů méně než u absolventů gymnázií a o šest procentních bodů méně než v případě absolventů oborů lyceí. Na vysoké školy a vyšší odborné školy je přímo po maturitě přijato 64 % absolventů oborů odborných středních škol kategorie M (cca 22 tisíc), o něco více než třetina jich tedy odchází na trh práce, do praxe, případně nastupuje ke studiu pomaturitních jazykových kurzů nebo odchází studovat do zahraničí.

Při přijímacím řízení na vyšší odborné školy je úspěšných 86 % všech uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, ke studiu na vysokých školách je přijato 74 % uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení.

Pohlížíme-li na absolventy maturitních oborů středních škol kategorie M podle skupin oborů, zjišťujeme, že se liší jak podíl absolventů, kteří mají zájem o další studium, tak jejich úspěšnost při přijímacím řízení. Závisí pochopitelně i na tom, na jaké obory vyšších odborných a vysokých škol se absolventi hlásí. Podrobnosti můžete zjistit v analytické publikaci Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání.

Absolventi maturitních oborů  kategorie L0 (s odborným výcvikem) a jejich úspěšnost při přijímacím řízení

Úspěšnost těchto absolventů při přijímání ke studiu na vysokých školách je pouze o dva procentní body nižší než v případě absolventů maturitních oborů kategorie M a činí 75 %. Vzhledem k tomu, že studium v těchto oborech připravuje žáky především ke vstupu na trh práce, hovoří toto procento o poměrně vysoké úspěšnosti absolventů při vstupu na terciární vzdělávací úroveň. Je však nutné zmínit, že tito uchazeči se častěji hlásí ke studiu technických oborů, kde je nižší převis poptávky, a tedy vyšší šance na přijetí ke studiu.  

Uchazeči o studium na vyšších odborných školách z řad absolventů maturitních oborů s odborným výcvikem jsou při přijímacím řízení úspěšní z 80 %.

Je pochopitelné, že zájem těchto absolventů o studium na terciárním vzdělávacím stupni se liší podle skupin oborů, které uchazeči na střední škole absolvovali.

Absolventi oborů nástavbového studia a jejich úspěšnost při přijímacím řízení

Ke studiu na vysokých školách je přijato 66 % všech uchazečů z řad absolventů nástavbového studia, kteří se dostavili k přijímacímu řízení. Uchazeči o studium na vyšší odborné škole jsou úspěšní z 88 %.

Stejně jako u ostatních absolventů odborného proudu vzdělávání, i v případě absolventů nástavbového studia se zájem o další studium i úspěšnost při přijímacím řízení liší podle absolvovaného oboru na střední škole.

Celkové srovnání úspěšnosti je zřejmé z obrázku. Absolventi oborů odborného vzdělávání na středních školách jsou úspěšnější při přijímacím řízení ke studiu na vyšší odborné školy než na školy vysoké. Nejúspěšnější jsou absolventi oborů nástavbového studia následováni absolventy oborů odborných středních škol kategorie M a absolventy maturitních oborů s odborným výcvikem (kategorie L0). V přijímacím řízení ke studiu na vysokých školách jsou absolventi maturitních oborů kategorie M a oborů s odborným výcvikem (kategorie L0) srovnatelně úspěšní, v případě absolventů oborů nástavbového studia je úspěšnost nižší.


Zpět