Přeskočit navigaci

Spokojenost absolventů škol s volbou oboru

Spokojenost absolventů středních a vyšších odborných škol s vybraným oborem

Spokojenost absolventů s vybraným oborem vyjadřuje tzv. míra identifikace s oborem, která udává procento absolventů daného oboru, kteří by si znovu zvolili stejný studijní obor.

Důvody nespokojenosti absolventů s vystudovaným oborem mohou spočívat v nezájmu žáka o obor (například pokud se žák nedostal na obor, který ho zajímal), v úrovni získaného vzdělání, jednotlivých kompetencí, možnosti pokračování ve vzdělávání nebo uplatnění na trhu práce. Důležitým nástrojem zvyšování spokojenosti žáků se zvoleným oborem je využití kariérového poradenství a získání dostatku informací o oboru i pracovním uplatnění.

Poznámka: Uvedené údaje byly zjištěny na základě dotazování absolventů učebních a maturitních oborů (r. 2012) a absolventů VOŠ (r.  2014) v období 3 let od ukončení studia na střední škole, resp. VOŠ.


Spokojenost s volbou oboru – vyučení (názor absolventů 3 roky po vyučení)

Přibližně 52 % vyučených je spokojeno s vybraným oborem a studovalo by znovu stejný studijní obor. Naopak přibližně 48 % by raději zvolilo jiný obor.

Jak ukazuje následující tabulka, poměrně velké rozdíly jsou evidentní mezi jednotlivými obory. Zatímco více než polovina vyučených v oborech Obchod nebo Obráběč by si svůj studijní obor už nezvolila, v oborech Kadeřník nebo Automechanik je spokojenost s vybraným oborem vyšší a více než tři čtvrtiny vyučených by si vybraly svůj studijní obor znovu.


Podíl absolventů, kteří by si zvolili stejný studijní obor (názor vyučených v období 3 let od získání výučního listu)

Míra identifikace s oborem u vyučených

Obor

(skupina oborů)

Podíl vyučených absolventů, kteří by znovu studovali svůj obor

Nízká – více než polovina absolventů by si raději vybrala jiný obor

Obchod

31 %

Gastronomie, hotelnictví, turismus

47 %

Střední – nadpoloviční většina by si vybrala stejný obor

Strojírenství a strojírenská výroba

56 %

Stavebnictví, geodézie a kartografie

58 %

Elektrotechnika, telekomunikační a VT

61 %

Vysoká – asi tři čtvrtiny absolventů by zvolily stejný obor

Osobní a provozní služby

76 %

Průměr za vyučené


52 %

Hlavní důvody, proč by absolventi raději studovali jiný obor:

Důvody

Obory (skupiny oborů), kde se tento důvod vyskytuje častěji

Nízký plat v oboru

Obchod, Gastronomie, hotelnictví a turismus

Problémy se získáním zaměstnání

Osobní a provozní služby, Obchod

Místo učebního oboru by raději studoval maturitní obor

Obchod, Gastronomie, hotelnictví a turismus, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Ztráta zájmu o obor

Obchod, gastronomie, hotelnictví a turismus, Strojírenství a strojírenská výroba

Obor původně nechtěl studovat

Obchod


Spokojenost s volbou oboru – absolventi maturitních oborů

Absolventi maturitních oborů jsou s volbou oboru více spokojeni než absolventi učebních oborů. Téměř tři čtvrtiny z nich by si znovu zvolili stejný obor studia (72 %), zatímco jen asi 28 % by dalo přednost studiu jiného oboru.

Na rozdíl od vyučených jsou u absolventů středních odborných škol rozdíly v míře identifikace s oborem v jednotlivých oborech malé. Nejmenší zájem znovu studovat stejný obor mají absolventi oboru Management v oborech, který by si znovu zvolilo asi 60 % absolventů, naopak největší zájem o svůj obor najdeme v oboru Veřejnosprávní činnost, kde by si stejný obor zvolilo 69 % absolventů.


Podíl absolventů, kteří by studovali znovu svůj obor

Míra identifikace s oborem absolventů SOŠ

Obor (skupina oborů)

Podíl absolventů SOŠ, kteří by znovu studovali svůj obor

Stavebnictví, geodézie a kartografie

80 %

Strojírenství a strojírenská výroba

77 %

Ekonomika a administrativa

75 %

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

72 %

Pedagogika, učitelství a sociální práce

67 %

Gastronomie, hotelnictví a turismus

49 %

Průměr

72 %

Hlavní důvody, proč by absolventi SOŠ raději studovali jiný obor:

Důvody

Obory, kde se tento důvod vyskytuje častěji

V oboru se obtížně hledá zaměstnání

Pedagogika, učitelství a sociální práce, Stavebnictví, geodézie a kartografie, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

V oboru jsou nízké platy

Pedagogika, učitelství a sociální práce, gastronomie, hotelnictví a turismus

Nebyl dobře připraven pro studium na VŠ

Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Ekonomika a administrativa

Ztráta zájmu o obor

Strojírenství a strojírenská výroba, Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, Ekonomika a administrativa

Obor není perspektivní

Pedagogika, učitelství a sociální práce, Gastronomie, hotelnictví a turismus

Úroveň přípravy v oboru byla nízká

Gastronomie, hotelnictví a turismus

Obor nechtěl studovat

Gastronomie, hotelnictví a turismus

V oboru jsou špatné pracovní podmínky

Gastronomie, hotelnictví a turismus, Strojírenství a strojírenská výroba


Spokojenost s volbou oboru – absolventi vyšších odborných škol

U absolventů vyšších odborných škol je podíl těch, kteří by si znovu zvolili svůj studijní obor, vysoký; na stejný obor by se hlásilo 75 % absolventů. Podíl absolventů, kteří jsou spokojeni s volbou svého oboru, je zde tedy vyšší než u vyučených a mírně vyšší i v porovnání s absolventy maturitních oborů středních odborných škol. Na druhou stranu stejný obor na VOŠ by studovalo jen 38 % absolventů VOŠ, zatímco 37 % by dalo přednost studiu tohoto oboru na VŠ. Přibližně 9 % by studovalo stejný obor na VOŠ a 16 % jiný obor na vysoké škole.


Podíl absolventů VOŠ, kteří by znovu zvolili svůj obor

Míra identifikace s oborem absolventů VOŠ

Obor (skupina oborů)

Podíl absolventů VOŠ, kteří by znovu studovali svůj obor

41 Zemědělství a lesnictví

67,7 %

53 Zdravotnictví

77,9 %

63 Ekonomika a administrativa

72,8 %

64 Podnikání v oborech, odvětví

64,0 %

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

66,0 %

68 Právo, právní a veřejnosprávní

72,6 %

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

77,9 %

Celkem za vybrané skupiny oborů

74,6 %

Celkem VOŠ - bez rozlišení oborů

75,2 %


K nejčastěji uváděným důvodům, proč by si absolventi vyšších odborných škol raději vybrali jiný studijní obor, patří nízký plat (63 % z těch, kteří by změnili obor), obtížné hledání zaměstnání v oboru (59 % z těch, kteří by změnili obor) nebo ztráta zájmu o studovaný obor (kolem 30 %).Zpět