Přeskočit navigaci

Vývoj počtu absolventů SŠ a VOŠ

Vývoj počtu absolventů středních a vyšších škol podle kategorií vzdělání a skupin oborů vzdělání

Vývoj počtu absolventů středních a vyšších škol podle kategorií vzdělání a skupin oborů vzdělání

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o vývoji počtů absolventů jednak v jednotlivých kategoriích vzdělání, jednak ve skupinách oborů vzdělání středních i vyšších odborných škol v posledních čtyřech letech.


V roce 2015 ukončilo svoji přípravu v denní formě studia ve středních a vyšších školách v České republice celkem 83 651 absolventů.

Počty absolventů v jednotlivých kategoriích vzdělání byly následující:

*    střední vzdělání s výučním listem (H, E) – 22 260,

*    střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (L/0) – 3 707,

*    střední vzdělání (bez maturity a výučního listu - J, C, D) – 569,

*    střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou (M) – 29 783,

*    gymnaziální vzdělání (K) – 20 533,

*    nástavbové vzdělání (L/5) – 1 975,

*    vyšší odborné vzdělání (N) – 4 824.

V grafu jsou znázorněny počty absolventů v jednotlivých kategoriích vzdělání, kteří ukončili vzdělávání v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

Přehled o počtech absolventů středních a vyšších škol v letech 2012, 2013, 2014 a 2015

Počty absolventů středních a vyšších škol 2012, 2013, 2014 a 2015


2012

2013

2014

2015

Střední vzdělání s výučním listem - H, E

27 243

24 592

23 564

22 260

Střední odborné vzdělání s MZ a odb. výcvikem - L/0

5 506

5 070

4 206

3 707

Střední vzdělání (bez maturity a výučního listu) - J, C, D

586

567

578

569

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou - M

39 590

38 969

32 697

29 783

Gymnaziální vzdělání - K

23 888

22 686

21 138

20 533

Celkem z oborů po ZŠ

96 813

91 884

82 183

76 852

2012

2013

2014

2015

Nástavbové vzdělání - L/5

3 682

3 238

2 703

1 975

Vyšší odborné vzdělání – N

5 274

5 181

4 652

4 824


Vývoj počtu absolventů se liší nejen podle situace ve vývoji přijímaných do středoškolského vzdělávání, ale projevuje se zde již stále výraznější pokles počtu lidí v populačním ročníku. Snížení počtu absolventů v maturitních oborech je také významně ovlivněno novou formou maturitní zkoušky, kde jejich vysoká neúspěšnost snižuje hlavně počty absolventů nástaveb. Stabilnější zůstává pouze počet absolventů gymnázií a vyššího odborného vzdělávání.

1. Oborová struktura vyučených absolventů (kategorie H a E)

Absolventi s výučním listem představovali před rokem 2000 největší skupinu absolventů, od té doby dochází k poklesu jejich počtu, což vedlo ke ztrátě vedoucí pozice.

Největší počty a tedy i podíly vyučených absolventů jsou ve skupinách oborů

*    Strojírenství a strojírenská výroba (5 016 absolventů) a

*    Gastronomie, hotelnictví a turismus (4 150 absolventů),

přitom proti minulému roku počet vyučených ve strojírenských oborech vzrostl, v gastronomických skupinách výrazně poklesl.

Ve skupině Stavebnictví, geodézie a kartografie ukončilo přípravu 2 259 absolventů, asi 2 191 absolventů se vyučilo ve skupině Zemědělství a lesnictví a kolem 1 900 ve skupinách Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika a Osobní a provozní služby. Ve všech těchto skupinách počet absolventů poklesl, nejvíce u oborů gastronomických.

Skupinami s více než jedním tisícem absolventů jsou dále Potravinářství a potravinářská chemie (přes 1 400 absolventů), Obchod (1 200 absolventů) a Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (asi 1 075 absolventů).

S velkým odstupem – téměř tisíc absolventů – začínají skupiny s malými počty frekventantů, nejčetnější z nich jsou Zdravotnictví (252 absolventů), Pedagogika, učitelství a sociální péče (242 absolventů – všichni v oboru Pečovatelské služby), Umění a užité umění (203), Polygrafie (108 absolventů) a Speciální a interdisciplinární obory (103).

V rozmezí od 100 do 12 se pohybují počty absolventů oborů Technická chemie a chemie silikátů, Textilní výroba a oděvnictví, Doprava a spoje, Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství a Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů.

Střední vzdělání s výučním listem – přehled o počtech absolventů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015

2. Oborová struktura absolventů středního odborného vzdělávání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie vzdělání L/0)

Těchto maturantů, kteří získali maturitu a zároveň absolvovali odborný výcvik a jsou tedy připraveni pro výkon náročných dělnických povolání, není mnoho, jejich podíl byl však stabilní, což se v roce 2011 výrazně změnilo negativním vlivem nové maturitní zkoušky.

Největší počet jich absolvuje v oborech skupin

*    Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (710 absolventů),

*    Strojírenství (673 absolventů).

V této kategorii přípravy jednoznačně převládají technické obory vzdělání, což souvisí s potřebou kvalitnějšího vzdělání v náročných dělnických povoláních těchto skupin. Pro uplatnění v elektrotechnických i strojírenských profesích je maturita potřebná vzhledem k náročnosti těchto profesí. Absolventi se musí v zaměstnání sebevzdělávat nebo absolvovat různé kurzy. Počet absolventů zde sice klesá, ale to je způsobeno jednak celkovým poklesem počtu absolventů v této kategorii vzdělání, u elektrotechnických oborů pak přesunem oboru Autotronik do skupiny 39.

Další početnou skupinou jsou Speciální a interdisciplinární obory (596 absolventů), kde je zařazen velmi atraktivní obor Autotronik, který láká trvale žáky. Postupným navyšováním se mezi středně početní skupiny zařadila skupina oborů Osobní a provozní služby (580 absolventů), která počtem absolventů předstihla skupinu Gastronomie (364 absolventů). Nad 300 absolventů má i skupina Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (303 absolventů), která vykazovala v předchozím roce výrazný meziroční nárůst (90 absolventů).

Ve skupině Obchod je vysoký počet absolventů (230) dán spíše tím, že neexistuje odpovídající příprava v maturitních oborech bez odborného výcviku, potřeba absolventů však klesá a s tím i jejich počty. Nad 100 absolventů má ještě skupina Umění a užité umění (122 absolventů).

Ostatní skupiny oborů vykazují počty absolventů menší než 100 (viz graf).

Střední odborné vzdělání s MZ a odborným výcvikem – přehled o počtech absolventů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015

3. Oborová struktura absolventů maturitních oborů (bez odborného výcviku – kategorie vzdělání M)

Oborová struktura absolventů těchto maturitních oborů je nejčlenitější.

Nejvyšší počty absolventů jsou v oborech skupin

*    Ekonomika a administrativa (5 761 absolventů) s poklesem o 909 absolventů,

*    Obecně odborná příprava – Lycea (3 806 absolventů),

*    Informatické obory (2 627 absolventů),

*    Gastronomie, hotelnictví a turismus (2 417 absolventů),

*    Zdravotnictví (2 041 absolventů).


Mezi 2 000 a 1 000 absolventů mají skupiny oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie (1 742), Právo, právní a veřejnosprávní činnost (1 689), Pedagogika, učitelství a sociální péče (1 669), Umění a užité umění (1 500), Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (1 497), Strojírenství a strojírenská výroba (1 412), a s výrazně nižším počtem i Zemědělství a lesnictví (1 084 absolventů). S výjimkou uměleckých oborů došlo ve všech skupinách k výraznému poklesu počtu absolventů.

Vyšší počty absolventů v klasických maturitních oborech mají ještě skupiny Doprava (622), Veterinářství a veterinární prevence (374), Technická chemie a chemie silikátů (363) a Ekologie a ochrana životního prostředí (306).

U dalších skupin jsou počty nižší než 175 absolventů, sem patří skupiny Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, Potravinářství a potravinářská chemie, Speciální a interdisciplinární technické obory a Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů.

Pod 100 absolventů je ve skupinách Publicistika, knihovnictví a informatika, Osobní a provozní služby, Textilní výroba a oděvnictví, Obchod, Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (25 absolventů) a Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (5 absolventů).

V tomto roce jsou ještě v počtech absolventů zřetelné změny související se zavedením nové soustavy oborů vzdělání. Převedení oborů skupiny Podnikání v oborech, odvětví do skupiny Ekonomika a administrativa vede k tomu, že v této skupině nevycházejí absolventi kategorie M, projevuje se to však na vývoji počtu absolventů ve skupině Ekonomika a administrativa. Vznik nové skupiny Informatické obory způsobil výrazné snížení počtu absolventů ve skupině Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou – přehled o počtech absolventů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015

4. Oborová struktura absolventů nástavbových oborů (kategorie vzdělání L/5)

Tito absolventi získali maturitní vzdělání tak, že po vyučení pokračovali v nástavbovém studiu. Jsou tedy připraveni pro výkon náročných dělnických a službových povolání. Více než polovina ze všech absolventů této kategorie vzdělání ukončila svou přípravu v oborech skupiny Podnikání v oborech, odvětví. I když byla tato příprava považována za poněkud problematickou, nemají tito absolventi výrazné potíže při hledání zaměstnání a získali určité vědomosti, které jim usnadní zahájení podnikání. Důvodem vysokého počtu žáků ve skupině Podnikání v oborech, odvětví, a tedy i absolventů, je většinou skutečnost, že pro malé počty absolventů v jednotlivých odborných učebních oborech se nedaří zajistit dostatečné počty žáků pro výuku v nástavbových oborech navazujících profesně na vyučení.

Největší počty absolventů ukončují studium v oborech skupin

*    Podnikání v oborech, odvětví (1 219 absolventů),

*    Gastronomie, hotelnictví a turismus (166 absolventů),

*    Strojírenství a strojírenská výroba (149 absolventů),

*    Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (137 absolventů).

V počtech 100 až 50 absolventů se pohybují ještě počty absolventů skupin Stavebnictví, geodézie a kartografie a Zpracování dřeva.

V ostatních skupinách jsou počty absolventů nižší, v některých již absolventi v tomto roce nejsou.

Výrazné snížení a omezení počtů absolventů je důsledkem zavedení nové maturitní zkoušky, která svým pojetím není pro profesní přípravu vhodná a absolventi této kategorie vzdělání ji nezvládají.


Nástavbové vzdělání – přehled o počtech absolventů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015

5. Oborová struktura absolventů oborů VOŠ (kategorie vzdělání N)

V oborové struktuře absolventů VOŠ je zřejmá odlišnost od ostatních kategorií vzdělání; výrazně jsou zastoupeny netechnické obory, zatímco v technických jsou počty absolventů a tedy i žáků nízké. Je to dáno několika příčinami. Jednak zájem žáků směřuje více do oborů zaměřených ekonomicky, jednak pro zdravotnické profese je absolvovaní vyššího odborného vzdělání nutností. Další příčinou je skutečnost, že ke studiu technických oborů na vysokých školách je mnohem jednodušší přístup než k humanitním či ekonomickým oborům.

Největší počty absolventů ukončují studium v oborech skupin

*    Zdravotnictví (1 248 absolventů),

*    Pedagogika, učitelství a sociální péče (777 absolventů),

*    Ekonomika a administrativa (570 absolventů). 

V dalších skupinách oborů jsou počty absolventů nižší: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (317 absolventů), Gastronomie, hotelnictví a turismus (284 absolventů), Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (243 absolventů) a Umění a užité umění (219 absolventů).  

Pod 200 absolventů mají skupiny Podnikání v oborech, odvětví (184 absolventů), Zemědělství a lesnictví (124 absolventů) a Strojírenství a strojírenská výroba (108 absolventů).

Nad 50 absolventů mají ještě skupiny Speciální a interdisciplinární technické obory, Publicistika, knihovnictví a informatika, Stavebnictví, geodézie a kartografie a Doprava a spoje.

Vyšší odborné vzdělání – přehled o počtech absolventů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015Zpět