Přeskočit navigaci

Nezaměstnanost absolventů - skupiny oborů vzdělání

Nezaměstnanost absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání

Nezaměstnanost absolventů z hlediska úrovně vzdělání a skupin oborů vzdělání

Míra nezaměstnanosti absolventů vyjadřuje, kolik procent absolventů zůstalo bez zaměstnání a přihlásilo se do evidence na úřadech práce.

Na těchto stránkách je sledována míra nezaměstnanosti „čerstvých“ absolventů, tedy těch, kteří ukončili své studium v předchozím roce. (Hodnoty míry nezaměstnanosti za rok 2015 vycházejí z počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů, vykázaného jednotlivými úřady práce k 30. dubnu 2015, a počtu absolventů, kteří ukončili studium v roce 2014.)

Přestože v roce 2013 došlo v nezaměstnanosti absolventů škol k poměrně výraznému zhoršení situace v důsledku druhé vlny ekonomické recese, v roce 2014 a 2015 už můžeme pozorovat jednoznačné zlepšování situace. Pokles v míře nezaměstnanosti má zřejmě dlouhodobý charakter a souvisí s hospodářským oživením.

V poklesu míry nezaměstnanosti absolventů škol se odráží výrazně se zlepšující ekonomická situace a příznivější podmínky na pracovním trhu. V uplatnitelnosti absolventů na pracovním trhu hraje svou roli stále nižší počet žáků v populačním ročníku a také zavedení státní maturitní zkoušky. Za absolventa je považována osoba, která řádně ukončila své studium; v evidenci nezaměstnaných absolventů je tedy méně absolventů se špatnými studijními výsledky, kteří by se i obtížněji uplatňovali na pracovním trhu.


Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR v letech 2011 – 2015 (dubnové hodnoty)

Kategorie vzdělání

2015

2014

2013

2012

2011

Střední vzdělání s výučním listem - H

12,6%

16,5%

26,2%

15,1%

17,1%

Nižší střední vzdělání s výučním listem - E

21,7%

26,0%

35,6%

29,2%

31,3%

Střední odborné s MZ a odborným výcvikem - L/0

13,2%

14,2%

19,3%

12,4%

16,0%

Nástavbové vzdělání - L/5

15,2%

18,5%

29,6%

17,6%

20,6%

Střední odborné s MZ - M

9,6%

11,6%

14,8%

9,0%

11,4%

Gymnaziální vzdělání - K

3,8%

4,4%

4,1%

3,1%

3,2%

Vyšší odborné vzdělání - N

7,5%

10,2%

11,9%

7,9%

9,4%

Na následujících stránkách naleznete údaje o nezaměstnanosti absolventů v členění podle skupin oborů v jednotlivých kategoriích vzdělání. Poklepáním na některou z dále uvedených kategorií se přesunete přímo na příslušný nadpis.

*     Střední vzdělání s výučním listem – kategorie vzdělání H

*     Nižší střední vzdělání s výučním listem – kategorie vzdělání E

*     Střední odborné vzdělání s maturitou a odborným výcvikem – kategorie L/0

*     Nástavbové vzdělání – kategorie L/5

*     Střední odborné vzdělání s maturitou – kategorie M

*     Vyšší odborné vzdělání – kategorie N


Nezaměstnanost absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání H)

Míra nezaměstnanosti absolventů středního vzdělání s výučním listem (kategorie H) v dubnu 2015 činila 12,6 %. Ve srovnání s dubnem 2014 došlo v této kategorie vzdělání k meziročnímu poklesu o 4,0 p. b. V dubnu 2015 bylo evidováno celkem 2 645 nezaměstnaných absolventů.

Nejnižších hodnot míry nezaměstnanosti absolventů kategorie H v dubnu 2015 dosahují a relativně snadnější uplatnění na trhu práce naleznou absolventi skupin oborů vzdělání:

*       21 Hornictví, hutnictví a slévárenství – 2,4 %,

*       26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 7,3 %,

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 9,4 %,

*       23 Strojírenství a strojírenská výroba – 9,7 %.

Nulová hodnota míry nezaměstnanosti skupiny Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů je vzhledem k malým počtům absolventů spíše náhodná.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie H byly v dubnu 2015 zaznamenány ve skupinách oborů:

*       39 Speciální a interdisciplinární technické obory – 23,8 %,

*       31 Textilní výroba a oděvnictví – 17,4 %,

*       69 Osobní a provozní služby – 16,6 %,

*       65 Gastronomie, hotelnictví a turismus – 15,6 %,

*       66 Obchod – 15,6 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s výučním listem, duben 2013, 2014 a 2015, skupiny oborů kategorie H

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 1 000 absolventů.

K nejvýraznějším poklesům v míře nezaměstnanosti dochází především u skupin oborů s nízkým počtem absolventů. Týká se to zejména skupiny oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (0 %, pokles o 10,0 p. b.), 31 Textilní výroba a oděvnictví (17,4 %, pokles o 9,3 p. b.) a 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (11,3 %, pokles o 8,4 p. b.).

Výrazný meziroční pokles v míře nezaměstnanosti vykazují i skupiny oborů 29 Potravinářství a potravinářská chemie (12,5 %, pokles o 6,7 p. b.), 37 Doprava a spoje (12,9 %, pokles o 5,9 p. b.) a 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (2,4 %, pokles o 5,3 p. b.).

Nárůst míry nezaměstnanosti byl zaznamenán u skupin oborů 53 Zdravotnictví (o 3,4 p. b.), 82 Umění a užité umění (o 1,9 p. b.) a 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (o 1,3 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů nižšího středního vzdělání s výučním listem (kategorie vzdělání E)

Míra nezaměstnanosti absolventů nižšího středního vzdělání s výučním listem (kategorie E) v dubnu 2015 činila 21,7 %. Ve srovnání s předchozím rokem nicméně došlo v této kategorii vzdělání k meziročnímu poklesu o 4,3 p. b. V dubnu 2015 bylo v této kategorii evidováno 654 nezaměstnaných absolventů.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie E byly v dubnu 2015 zaznamenány ve skupinách oborů:

*       28 Technická chemie a chemie silikátů – 5,3 %,

*       41 Zemědělství a lesnictví – 16,3 %,

*       33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů – 17,3 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie E byly v dubnu 2015 zaznamenány ve skupinách oborů vzdělání:

*       69 Osobní a provozní služby – 30,9 %,

*       36 Stavebnictví, geodézie a kartografie – 26,4 %,

*       26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 25,8 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: nižší střední odborné vzdělání s výučním listem, duben 2013, 2014 a 2015, skupiny oborů kategorie E

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 200 absolventů.

** Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 400 absolventů.

Nejvýraznější pokles v míře nezaměstnanosti je zaznamenán u skupiny oborů                              33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (17,3 %, pokles o 10,6 p. b.), 29 Potravinářství a potravinářská chemie (19,5 %, pokles o 6,7 p.b.) a 23 Strojírenství a strojírenská výroba (21,4 %, pokles o 6,3 p. b.).

V meziročním srovnání se zhoršila situace u skupiny oborů 69 Osobní a provozní služby (30,9 %, nárůst o 20,9 p. b.) - v případě této skupiny oborů je však meziroční nárůst do určité míry ovlivněn neobvykle nízkou hodnotou v roce 2014. K nárůstu míry nezaměstnanosti došlo ještě u skupin oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (25,8 %, nárůst o 6,4 p. b.) a 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (20,0 %, nárůst o 5,7 p. b.). 

Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie vzdělání L/0)

Míra nezaměstnanosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem (kategorie L/0) v dubnu 2015 činila 13,2 %. Celkově u této kategorie vzdělání došlo meziročně k poklesu o 1,0 p. b. Počet nezaměstnaných absolventů činil v dubnu 2015 celkově 557 osob.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/0 v dubnu 2015 byly zaznamenány ve skupinách:

*       21 Hornictví, hutnictví a slévárenství – 3,8 %,

*       41 Zemědělství a lesnictví – 4,5 %,

*       23 Strojírenství a strojírenská výroba – 7,4 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/0 v dubnu 2015 byly zaznamenány:

*       69 Osobní a provozní služby – 21,6 %,

*       66 Obchod – 19,7 %,

*       31 Textilní výroba a oděvnictví – 16,7 %.

K nejvýraznějším poklesům v míře nezaměstnanosti absolventů dochází ve skupinách oborů s nižším počtem absolventů. Týká se to především skupiny oborů 31 Textilní výroba a oděvnictví (16,7 %, pokles o 9,8 p. b.), 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (3,8 %, pokles o 8,2 p. b.) a 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (10,0 %, pokles o 4,6 p. b.), kde ale počet absolventů patří k nejvyšším.

Nárůst v míře nezaměstnanosti nastal ve skupinách oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie (16,2 %, nárůst o 3,0 p. b.), 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (16,2 %, nárůst o 2,4 p. b.) a 66 Obchod (19,7 %, nárůst o 1,6 p. b.).


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s maturitou a odborným výcvikem, duben 2013, 2014 a 2015, skupiny oborů kategorie L0

*Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 300 absolventů.

Nezaměstnanost absolventů nástavbového vzdělání (kategorie vzdělání L/5)

Míra nezaměstnanosti absolventů nástavbového vzdělání (kategorie L/5) v dubnu 2015 činila 15,2 %. Ve srovnání s rokem 2014 došlo v této kategorii k meziročnímu poklesu o 3,3 p. b. V dubnu 2015 bylo evidováno 412 absolventů nástavbového vzdělání v evidenci úřadů práce.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/5 v dubnu 2015 byly zaznamenány převážně ve skupinách s nižším počtem absolventů:

*       69 Osobní a provozní služby – 0,0 %,

*       53 Zdravotnictví – 0,0 %,

*       36 Stavebnictví, geodézie a kartografie – 7,6 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie L/5 v dubnu 2015 můžeme pozorovat ve dvou skupinách oborů nově začleněných s nízkým počtem absolventů a v dlouhodobě vyučované skupině dopravní:

*       68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost – 40,0 %,

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 27,3 %,

*       37 Doprava a spoje – 26,7 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s maturitou – nástavbové vzdělání, duben 2013, 2014 a 2015, skupiny oborů kategorie L/5

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 250 absolventů.


Nejvýraznější pokles v míře nezaměstnanosti je zjevný u skupin oborů 66 Obchod (18,0 %, pokles o 10,0 p. b.), 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (8,9 %, pokles o 8,9 p. b.) a 26 Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika (17,8 %, pokles o 2,8 p. b.). Výrazný pokles ve skupině 82 Umění a užité umění (10,5 %, pokles o 83,3 p. b.) je při malém počtu absolventů v roce předchozím (4) i současném (19) spíše věcí náhody.

K nejvýraznějšímu nárůstu míry nezaměstnanosti došlo u skupin oborů 37 Doprava a spoje (26,7 %, nárůst o 12,4 p. b.) a 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (22,4 %, nárůst o 5,2 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie vzdělání M)

Míra nezaměstnanosti absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie M) v dubnu 2015 činila 9,6 %. V rámci této kategorie vzdělání došlo k meziročnímu poklesu o 2,0 p. b. V dubnu 2015 bylo mezi absolventy středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou evidováno 3 159 nezaměstnaných absolventů. V souvislosti s nezaměstnaností v rámci této kategorie vzdělání je třeba upozornit na skutečnost, že značná část absolventů pokračuje v dalším vzdělávání, a míru nezaměstnanosti také ovlivňuje zavedení státní maturitní zkoušky na jaře 2011.

Nejnižší nezaměstnanost čerstvých absolventů kategorie M byla v dubnu 2015 zjištěna u skupin oborů:

*      21 Hornictví, hutnictví a slévárenství – 0,0 %,

*      23 Strojírenství a strojírenská výroba – 6,4 %,

*      53 Zdravotnictví – 6,6 %,

*      78 Obecně odborná příprava – 6,9 %.

Dalšími skupinami s poměrně nízkou mírou nezaměstnanosti jsou:

*       66 Obchod – 7,5 %,

*       26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika – 7,7 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie M v dubnu 2015 vykazují:

*      32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů – 66,7 %, (jde o mimořádný výkyv daný náhodným neumístěním 3 z celkového počtu 4 absolventů),

*       31 Textilní výroba a oděvnictví – 21,1 %,

*       29 Potravinářství a potravinářská chemie – 16,9 %,

*       72 Publicistika, knihovnictví a informatika – 14,3 %.

Dalšími skupinami s nadprůměrnou nezaměstnaností jsou skupiny oborů:

*       65 Gastronomie, hotelnictví a turismus – 13,7 %,

*       34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu, fotografie – 12,7 %, 

*       16 Ekologie a ochrana životního prostředí – 12,5 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, duben 2013, 2014 a 2015, skupiny oborů kategorie M

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 1 500 absolventů.

K nejvýraznějšímu poklesu míry nezaměstnanosti absolventů kategorie M došlo ve skupinách oborů 21 Hornictví, hutnictví a slévárenství (0 %, pokles o 27,3 p. b.), jde však o velmi malou skupinu absolventů (14), připravovaných pro konkrétní potřebu zaměstnavatelů, 16 Ekologie a ochrana životního prostředí (12,5 %, pokles o 6,0 p. b.), 53 Zdravotnictví (6,6 %, pokles o 3,6 p. b.) a Doprava a spoje (9,9 %, pokles o 3,5 p. b.).

V rámci středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie M) došlo v některých případech k meziročnímu nárůstu míry nezaměstnanosti absolventů. Týká se to skupin oborů 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (66,7 %, nárůst o 48,2 p. b. - náhodný jev, daný velmi nízkým počtem absolventů – 4), 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (11,2 %, nárůst o 3,1 p. b.).

Nezaměstnanost absolventů vyššího odborného vzdělání (kategorie vzdělání N)

Míra nezaměstnanosti absolventů vyššího odborného vzdělání (kategorie N) v dubnu 2015 činila 7,5 %. V rámci této kategorie vzdělání došlo k meziročnímu poklesu o 2,8 p. b. V dubnu 2015 bylo zaregistrováno 322 nezaměstnaných absolventů vyššího odborného vzdělání.

Nejnižší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie N v dubnu 2015 byly zaznamenány ve skupinách:

*       53 Zdravotnictví – 3,4 %,

*       75 Pedagogika, učitelství a sociální péče – 4,0 %,

*       37 Doprava a spoje – 4,3 %,

*       26 Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika – 7,6 %.

Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti absolventů kategorie N byly v dubnu 2015 zjištěny v rámci skupin oborů vzdělání:

*       61 Filozofie, teologie – 20,0 %,

*       36 Stavebnictví, geodézie a kartografie – 16,1 %,

*       66 Obchod – 13,8 %,

*       39 Speciální a interdisciplinární technické obory – 13,2 %,

*       65 Gastronomie, hotelnictví a turismus – 12,9 %.


Míra nezaměstnanosti absolventů: vyšší odborné vzdělání, duben 2013, 2014 a 2015, skupiny oborů kategorie N

* Označení skupin oborů vzdělání, které měly v roce 2014 v dané kategorii vzdělání více než 200 absolventů.

K nejvýraznějšímu poklesu míry nezaměstnanosti došlo v rámci skupin oborů 16 Ekologie a ochrana životního prostředí (8,7 %, pokles o 25,5 p. b.), 28 Technická chemie a chemie silikátů (8,3 %, pokles o 20,2 p. b.) a 29 Potravinářství a potravinářská chemie (10,0 %, pokles o 15,0 p. b.).

Nejvyšší nárůst míry nezaměstnanosti je naopak zaznamenán v rámci skupin 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (16,1 %, nárůst o 11,8 p. b.), 39 Speciální a interdisciplinární technické obory (13,2 %, nárůst o 4,2 p. b.) a 64 Podnikání v oborech, v odvětvích (12,4 %, nárůst o 3,4 p. b.).


Zpět