Přeskočit navigaci

Předčasné ukončení studia je velké riziko

Co může způsobit předčasný odchod ze školy?

TIPY

»   Prohlédni si filmové ukázky z průvodce volbou povolání

»   Stáhni si příručku:  Jak se učit na SŠ

»   Prohlédni si katalog oborů

»   Napiš do Centra kariérového poradenství


S kým se mohu poradit?

»   S rodiči

»   S výchovným poradcem

»   S třídním učitelem

»   S učitelem, kterému důvěřujete

»   Se školním psychologem

»   S pracovníkem pedagogicko psychologické poradny

»   S poradcem úřadu práce

»   S pracovníkem Centra kariérového poradenství

Základní rozdělení:

» vlastní rozhodnutí

» nedobrovolný odchod


Odchod ze školy z vlastního rozhodnutí

Pokud jste splnili povinnou školní docházku, nikdo vás již nemůže nutit chodit do školy.   Je pouze na vás, zda studium dokončíte a získáte nějaké vzdělání, nebo se rozhodnete odejít ze školy a zůstat bez kvalifikace. Zdá se to být jednoduché. Stačí oznámit ve škole, že ukončujete studium a následující den po doručení dopisu řediteli přestáváte být žákem školy. Jestliže však plynule nepřecházíte na jinou školu, přemýšleli jste dostatečně o tom, čeho odchodem docílíte a jaké budou vaše další kroky?

Mezi důvody dobrovolného odchodu patří např. stěhování, nemoc, ztráta motivace a zájmu o obor, ale častěji nezralost a neodpovědnost mladého člověka. Mnoho bývalých studentů totiž později uvádí, že vlastně přesně neví, proč skončili se školou.

Co se může stát po vašem odchodu ze školy?

Jaké jsou zkušenosti studentů, kteří tento krok udělali?

Student odejde ze školy a sbírá životní zkušenosti. Po určité době se vrací zpět do školy, aby získal kvalifikaci.

Návrat do školy po deseti a více letech není výjimkou. Věřte, že je velmi těžké začít po takto dlouhé době opět studovat, zvlášť, když už máte jiné povinnosti a závazky.  

Příběh

Mirek (30) studoval stavební obor, ale zároveň se věnoval hokeji a začal hrát v zahraniční nižší ligovou soutěž. Nechal školy a začal si hokejem slušně vydělávat než se zranil s trvalými následky a s hokejem musel skončit. Postupně zjišťoval, že neumí nic tak dobře, čím by si mohl začít vydělávat. Chvíli dělal skladníka, ale práce ho nebavila. Během pěti let vystřídal několik zaměstnání (např. řidič přepravní služby, řidič dálkového autobusu). Po letech se rozhodl dálkově studovat. Vybral si ekonomický obor a zjistil, že bude muset začít od prvního ročníku, tedy 5 let studia.     

Student začne pracovat a nepokračuje ve studiu.

Může se stát, že v průběhu studia ztratíte motivaci ve vzdělání pokračovat. Pokud se však rozhodnete raději začít pracovat, brzy zjistíte, že vám chybí kvalifikace pro vykonávání zajímavější práce. Logickým krokem je návrat do školy.

Příběh

Zdenka (26) se ve druháku zamilovala, a protože ji to ve škole nebavilo, s lehkým srdcem školu ukončila. Měla velké plány, ale nic z toho nevyšlo. Dlouho hledala práci, všude se jí ptali, jaké má vzdělání a co umí. Neměla co nabídnout a brzy pochopila, že se musí smířit s nekvalifikovanou prací. Roznášela letáky, uklízela, dělala v zahradnictví. Tam jí šéf dal podmínku, aby se vyučila v oboru. Zkusila to, ale protože se neuměla (a asi ani nechtěla) učit, školu již podruhé opustila. V současné době si hledá novou práci.   

Student opustí školu, registruje se na úřadě práce a jako nezaměstnaný si hledá práci.

V tomto případě je možné s pomocí pracovníků úřadu práce vybrat školu, která lépe splní představy uchazeče, nebo využít alespoň rekvalifikační programy pro mladé.

Příběh

Tom (25) opakoval první ročník na střední škole, pak přestoupil na jinou školu a stejně se mu nedařilo. Nebavilo ho chodit pravidelně do školy, učení považoval za zbytečné.  Definitivně opustil školu v 18, aniž by měl ukončený alespoň jeden ročník. Ihned zamířil na úřad práce a myslel si, že tím je o něj postaráno. Chvíli si užíval „svobody“, jenže žádná práce pro něj nebyla a začalo mu vadit, že nemá dostatek peněz. Po čase si sám našel práci pomocného dělníka, ale nebavilo ho ani chodit do práce. Krátkodobě pracoval v několika zaměstnáních, ale nevydržel nikde. Rodiče mu tedy dali poslední nabídku, že ho budou živit, pokud ovšem začne studovat.  

Proč není výhodné opustit vzdělávání

1.    Ztratíte čas věnovaný přípravě na  povolání, které bez potřebné kvalifikace (dokončení studia) nemůžete vykonávat.

2.    Chybí vám další dovednosti, které jste mohli získat během studia – schopnost pracovat na počítači, alespoň částečně ovládat cizí jazyk, osvojit si a zdokonalit pracovní a studijní návyky, získat levněji řidičské oprávnění apod.

3.    Snížíte své šance získat atraktivní a dobře placené zaměstnání.

4.    Uzavřete nebo oddálíte možnost získat maturitu nebo výuční list, které jsou zaměstnavateli v naprosté většině požadovány.

5.    Zpomalíte svůj kariérní růst.

6.    Snížíte si společenskou prestiž.  

Co byste měli vědět než opustíte školu

Než učiníte nějaké nevratné kroky a definitivně opustíte vzdělávání, uvažujte o tom, že:

»   je vhodnější studium pouze přerušit a pokračovat v něm později.

»   můžete změnit obor i školu během celého studia.

»   existují poradenské služby ve škole i mimo ni, které vám pomohou řešit váš současný problém (výchovný poradce, školní psycholog, pedagogicko psychologické poradny, Informačně poradenská střediska při úřadu práce a další) 

»   v některých případech vám může ředitel školy umožnit přestoupit na dálkové studium nebo individuálně přizpůsobit výuku.

Nedobrovolný odchod

Než dojde k definitivnímu ukončení vašeho studia z podnětu školy, máte vždy dostatek signálů a spoustu času na hledání řešení a nápravu určitých problémů. Důvody, pro které vám hrozí konec studia, jste si způsobili sami a také se jim sami můžete postavit.

Absence ve výuce

Pokud opakovaně chodíte za školu, řádně a včas svou nepřítomnost neomluvíte, může škola ukončit vaše vzdělávání.

Vaší povinností je doložit důvody vaší absence nejpozději do 3 kalendářních dnů. Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování z vyučování (např. podpis rodičů, potvrzení lékaře) podrobně popisuje školní řád. Jestliže nechodíte do školy bez omluvy 5 vyučovacích dnů, vyzve vás ředitel školy, abyste neprodleně důvody své nepřítomnosti doložil.

V případě, že nenastoupíte nebo se neomluvíte do 10 dnů od doručení výzvy, je to  posuzováno tak, že jste vzdělávání zanechal. Posledním dnem této lhůty přestáváte být žákem školy.

Trvalý neprospěch a nepovolení opakovat ročník

Váš dlouhodobý neprospěch bez zjevně odůvodněné příčiny může dojít tak daleko, že vám škola doporučí ukončit studium. Obvykle však s vámi dlouho před tím pracuje, případně doporučí jiný obor a pomůže hledat náhradní školu tak, aby nebyl narušen váš vzdělávací proces.

Obdobná situace může nastat při vašem propadnutí z více než dvou předmětů, kdy vám škola z různých důvodů nepovolí opakování ročníku a vy ukončujete studium. Přestáváte být žákem školy poslední den příslušného školního roku

Totéž se může stát v případě, když propadnete z jednoho nebo dvou předmětů. Pak sice konáte opravnou zkoušku (reparát) a máte šanci postoupit do vyššího ročníku, ale pokud se vám zkouška nepodaří, nezbývá než podat žádost o opakování ročníku. Pokud je ředitelem zamítnuta, následujícím dnem po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí přestáváte být žákem školy.

Kázeňské přestupky

Pravidla a povinnosti žáka, za jejichž porušování můžete být podmínečně nebo zcela vyloučen ze vzdělávání, obsahuje školní řád. Obvykle jste na své nevhodné chování důrazně upozorněn a máte šanci je změnit. Pokud však opakovaně nebo dlouhodobě porušujete pravidla a nepomůže ani domluva, pohovor s rodiči ani snížená známka z chování či podmínečné vyloučení, škola pak nemá na vybranou. 

 
Zpět