Přeskočit navigaci

Přijímačky do nástavby

Přijímačky do nástavby  

Na 3leté obory s vyučením navazuje náročnější nástavbové studium, ve kterém získáte maturitní vzdělání. Zpravidla jej nabízí škola, do které chodíte, ale můžete se přihlásit i do jiné školy. Denní studium trvá 2 roky.

Od školního roku 2016/2017 budete do nástavbového oboru konat písemné jednotné zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení do 31. ledna 2017

O formě (jak budou přijímačky probíhat a co se po vás bude chtít) a o hodnocení výsledků uchazečů (co a jak se bude hodnotit) rozhoduje ředitel střední školy. Stanoví kritéria a jejich bodové hodnocení a zveřejní je nejpozději do konce ledna na svém webu.


*    Povinná jednotná přijímací zkouška

Jednou ze změn organizace a průběhu přijímacího řízení ve středních školách je zavedení jednotné zkoušky do všech maturitních oborů, včetně nástavbových.


Od letoška je povinnou součástí přijímaček do nástavbových oborů (ve všech formách vzdělávání) jednotná přijímací zkouška. Písemné testy se skládají z českého jazyka a literatury a matematiky.

Znamená to, že v prvním kole budete absolvovat minimálně jednotnou zkoušku. Výjimkou jsou nástavbové obory s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82, kterých se tato novinka netýká.

Obory s talentovou zkouškou

Jednotné testy připravuje a bude vyhodnocovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Výsledek testů se podílí na celkovém hodnocení uchazeče nejméně 60 %.

Pokud využijete možnosti podat dvě přihlášky ke studiu, zkoušku vykonáte dvakrát. Do hodnocení se počítá vždy lepší výsledek.

*    Školní přijímací zkouška

Kromě povinné jednotné zkoušky může (ale nemusí) vyhlásit ředitel školy jako další kritérium školní zkoušku. V takovém případě probíhají přijímačky ve dvou dnech (povinná a školní část).

Pro první kolo jsou určeny dva volitelné termíny pro vykonání školní zkoušky, a to v rámci stanoveného období. Jeden z nich si vyberete a zapíšete do přihlášky.

Školní zkouška se může skládat např. ze znalostí cizího jazyka, nebo odborných předmětů podle zaměření studia. Očekává se úroveň znalostí z učiliště. Zkouška může být i ústní.


*    Další kritéria

Dalším kritériem pro přijetí mohou být studijní výsledky z učiliště. Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována, např. celkový prospěch za více období nebo jen z vybraných předmětů, stejně tak je různé i hodnocení.

 

Přihlášku ke studiu podejte nejpozději do 1. března

*    V prvním kole přijímacího řízení si můžete podat dvě přihlášky (do dvou škol a do dvou oborů). V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

*    Do oboru s talentovou zkouškou je termín podání do 30. listopadu.

*    Nový tiskopis přihlášky získáte ve střední škole nebo si jej můžete stáhnout ze stránek www.msmt.cz.

*    Obvykle se požaduje lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu. Lékař jej vpisuje přímo do přihlášky nebo zprávu přiložte k přihlášce v ověřené kopii (tu pořídíte např. na poště).

Zdravotní požadavky pro studium


*    Prokazatelným způsobem (= osobně s potvrzením o převzetí, doporučeně poštou) doručte přihlášku v písemné podobě spolu s požadovanými doklady řediteli střední školy.


Doporučení:

Před podáním přihlášky se ještě na školním webu nebo telefonicky přímo ve škole ujistěte, jestli škola skutečně obor otevírá.


První kolo přijímacího řízení: 12. – 28. dubna

Období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele.

V první kole musí ve stanoveném období proběhnout jak jednotná, tak případné školní přijímací zkouška.

Termíny pro vykonání jednotné zkoušky jsou stanoveny na 12. dubna a 19. dubna 2017.

Jestliže využijete možnosti přihlásit se do dvou škol/oborů, první termín platí pro školu/obor uvedenou v přihlášce na první pozici.

U vyhlášené školní zkoušky jsou stanoveny také dva termíny, jsou však volitelné. V tomto případě pořadí škol nerozhoduje.

Pozvánku ke zkoušce s pokyny obdržíte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.


Přijali mě! Nebo ne?Zpět