Přeskočit navigaci

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence pro život         

Většina mladých lidí touží po úspěchu, dobré práci a nezávislosti. Na trhu práce jsou úspěšní ti, kteří nabídnou víc než odborné znalosti. Zaměstnavatelé stále více hodnotí u uchazečů o práci dovednosti, které se dobře využijí i v každodenním životě.

O čem je řeč?

Klíčové kompetence, nebo také dovednosti jsou soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění člověka ve společnosti.


Dovednost je dispozice získaná učením, která pomáhá ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou.

Pozn. Výraz dovednost je nahrazován výrazem kompetence, i když původní význam slova kompetence je oprávnění, povinnost, schopnost, způsobilost, pravomoc.


*    Osvojování a upevňování klíčových kompetencí je celoživotní proces. Začíná už v předškolním vzdělávání a stále se rozvíjí po celý život.

*    Na základní škole směřují zejména k zodpovědnému rozhodování o volbě studia na střední škole a povolání – týkají se práce s informacemi, sebehodnocení, osobní odpovědnosti a motivace učit se novým věcem.


Už teď můžeš o svých dovednostech přemýšlet:

V jakých povoláních by se daly tvoje silné stránky využít?

Jaké to jsou?

Čeho si na sobě nejvíc ceníš?

Na čem potřebuješ zapracovat?


Co se na základní škole naučíš – ochutnávka


Kompetence k učení

*    různé styly učení, plánovat, organizovat a řídit vlastní učení, kriticky hodnotit výsledky

*    vyhledávat a třídit informace, využívat je v učení i praktickém životě

*    hledat souvislosti, propojovat poznatky z různých oblastí a vytvářet komplexnější pohled


Kompetence k řešení problémů

*    rozpoznat problém, hledat příčiny a řešení, vytvářet si vlastní úsudek, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů

*    řešit problémy samostatně s využitím logických, matematických a empirických postupů

*    kriticky myslet, umět se rozhodnout a být zodpovědný za svá rozhodnutí a výsledky svých činů


Kompetence komunikativní

*    formulovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně

*    naslouchat druhým lidem, vhodně reagovat, diskutovat, argumentovat a obhajovat své názory, využívat komunikativních dovedností k vytváření vztahů

*    využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro účinnou komunikaci


Kompetence sociální a personální

*    pracovat ve skupině, spoluvytvářet pravidla týmové práce, utvářet pozitivní atmosféru v týmu

*    efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu

*    podporovat sebedůvěru a samostatný rozvoj, řídit svoje jednání tak, aby vedlo k pocitu sebeuspokojení a sebeúcty


Kompetence občanské

*    respektovat přesvědčení druhých lidí, vážit si jejich vnitřních hodnot, odmítat útlak a hrubé zacházení

*    chápat principy zákonů a společenských norem, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, chovat se zodpovědně v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka

*    respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví


Kompetence pracovní

*    používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat pravidla, plnit povinnosti a závazky

*    hodnotit výsledky pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu i z hlediska ochrany zdraví osob a životního prostředí

*    využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, včetně rozvoje podnikatelského myšlení.Zpět