Přeskočit navigaci

Hlásím se do maturitního oboru

Hlásím se do maturitního oboru

Stejně jako loni se budou i v tomto školním roce ověřovat jednotné testy při přijímacích zkouškách do některých maturitních oborů v denní formě vzdělávání.


Jednotné testy

Centrálně zadané testy z předmětů český jazyk a literatura a matematika se budou ověřovat pouze ve školách, které přihlásily alespoň jeden maturitní obor. 

Testování proběhne v termínu před obvyklým obdobím pro zkoušky.

Kromě jednotných testů může škola organizovat i vlastní přijímací zkoušku. Ta již bude realizována v termínu pro běžné zkoušky. V tomto případě bys absolvoval zkoušky ve dvou dnech.

Podrobné informace o tom, jak to bude u tvého oboru a školy, najdeš v sekci Kam na školu přímo u jednotlivých oborů.


Termíny pro první kolo přijímacího řízení

(platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele)

15. dubna 2016

 jednotné testy - pro 4leté obory gymnázií a středních odborných škol

18. dubna 2016

jednotné testy - pro 6 a 8leté obory gymnázií

22. – 30. dubna 2016

obvyklé období – pro ostatní obory, které se ověřování neúčastní


Náhradní termín konání zkoušky formou jednotných testů: 14. května 2016.

Je umožněn pouze tehdy, když se písemně omluvíš pro vážné důvody nejpozději do 3 dnů po zkoušce a ředitel školy tvou omluvu uzná. 


Kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2016

O formě, požadavcích, zařazení jednotných testů a hodnocení výsledků přijímacího řízení rozhoduje ředitel střední školy.

*    Stanovená kritéria a jejich bodové hodnocení zveřejní nejpozději do konce ledna na školních webových stránkách. Kritériem může být prospěch z předchozího vzdělávání, výsledky při přijímací zkoušce, ale např. i úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád aj.

*    Pro vykonání přijímací zkoušky v běžném období vyhlásí ředitel školy v prvním kole dva volitelné termíny (pro zkoušku formou jednotných testů je stanoven jen jeden termín).

*    Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria různě kombinována, např. celkový prospěch žáka za více období nebo jen z vybraných předmětů, stejně tak je různé i hodnocení.

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení 

Nejpozději 3 pracovní dny po druhém termínu zkoušky na střední škole rozhodne ředitel o výsledcích a neprodleně je oznámí.


Uchazeči, kteří absolvují jednotné přijímací testy, se dozvědí o svém přijetí nejdříve 22. dubna.

Testy se vyhodnocují centrálně. Výsledky budou zaslány řediteli školy a zároveň do druhé školy v přihlášce (pokud je tato škola do ověřování testů přihlášena). Celkové vyhodnocení k přijetí uchazečů provede ředitel školy podle kritérií, která stanovil.

Pokud se zkouška do oboru nekoná a přijetí uchazeče se řídí jinými podmínkami (např. školní prospěch), budou výsledky oznámeny také nejdříve 22. dubna.


Oznámení o přijetí ke studiu

Rozhodnutí o přijetí nedostaneš písemně jako dříve.

Seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a také všechna hodnoticí kritéria se zveřejní na přístupném místě ve škole a na školním webu po dobu alespoň 15 dnů.


Zápisový lístek

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých musíš potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Totéž platí v případě zkoušky v náhradním termínu.

Když lístek neodevzdáš = nepřihlásíš se ke studiu v dané škole, vzdáváš se možnosti stát se jejím žákem (např. jsi zvolil/a druhou školu).

Jestliže uspěješ v obou školách, máš právo rozhodnout se, do které lístek podáš.

Tiskopis zápisového lístku dostaneš ve své základní škole v době podání přihlášky. Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec), získá zápisový lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození musíš požádat o vydání duplikátu instituci, od které jsi obdržel originál.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.Zpět