Přeskočit navigaci

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Zkrácený název projektu:     VIP Kariéra II – KP

Projekt VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy měl za cíl zlepšení a provázanost informačně poradenských služeb v oblasti kariérového rozhodování. Zaměřoval se nejen na školy, ale na rozvíjení celého systému kariérového poradenství pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Hlavními prostředky dosažení těchto cílů se staly inovovaný a rozšířený informační systém ISA+ www.infoabsolvent.cz a akreditované e‑learningové vzdělávání výchovných a kariérových poradců.


Národní projekt VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy byl realizován v období od května 2010 do června 2015 a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho řešitelem byl Národní ústav pro vzdělávání. Projekt navazoval na výstupy předchozího projektu VIP Kariéra (Vzdělávání – Informace – Poradenství), který probíhal v letech 2005 až 2009.


Základním výstupem projektu je interaktivní Informační Systém o uplatnění Absolventů škol (zkráceně ISA+) dostupný na www.infoabsolvent.cz, který umožňuje rychlou orientaci ve výběru ze vzdělávací nabídky. Systém nabízí údaje o oborech vzdělání, školách a jejich aktuální vzdělávací nabídce, které propojuje s dlouhodobými poznatky o uplatnění absolventů škol na trhu práce a potřebách zaměstnavatelů. Impulsem pro vznik tohoto systému byla snaha poskytnout zájemcům o vzdělávání relevantní informace podstatné pro odpovědnou volbu vzdělávací a profesní dráhy a také nutnost zvýšit informovanost o oborech vzdělání a perspektivách uplatnění. V systému nechybí ani rady a doporučení pro všechny zájemce z oblasti kariérového rozhodování, příklady dobrých praxí zaměřené na problematiku vzdělávání a uplatnění zdravotně postižených či na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání.

Infoabsolvent.cz je v provozu již od roku 2007, v průběhu pokračujícího projektu VIP Kariéra II – KP byl graficky i obsahově inovován a rozšířen o řadu nových komponent a nástrojů, které většinou poptávali sami uživatelé nebo vycházejí z legislativních změn. Mezi nejvýraznější novinky patří:

*     možnost výběru oborů i podle školních vzdělávacích programů (ŠVP),

*     nové videoukázky – představují práci v technických profesích i přípravu na ně,

*     profitest – pomůže žákům základních škol při výběru oblasti vzdělávání,

*     výběr podle obrázků – poskytuje snadnější orientaci ve vzdělávací nabídce SŠ,

*     bez bariér až na trh práce – nová sekce věnovaná problematice žáků se zdravotním postižením a tématu předčasných odchodů ze vzdělávání,

*     jak na to – rady a doporučení – různé užitečné informace pro uživatele systému,

*     syntetické stránky – obsahují soubor informací ke každé skupině oborů,

*     filtry vzdělávací nabídky – podle zdravotního postižení, vzdálenosti od bydliště, formy studia, zřizovatele, ŠVP,

*     fulltextové vyhledávání – najde na ISA+ odkazy související se zadaným výrazem.


Významnou součástí práce v projektu představovalo udržování a aktualizace obsahové náplně ISA+. To vyžadovalo nová šetření a analýzy, zejména v této době výrazných proměn trhu práce. Tým pracovníků získával a zpracovával celý komplex informací o studiu i přechodu absolventů na trh práce či do terciárního vzdělávání, které vycházelo z analýz dat o počtech žáků a absolventů středních škol, dat o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, rozsáhlých dotazníkových šetření zaměstnavatelů, pracovníků úřadů práce, žáků i absolventů škol. Pravidelně byla analyzována inzerce nabídek práce, sledována shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání i úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu a jejich předčasné odchody ze vzdělávání. Významná pozornost byla věnována i vývoji struktur zaměstnaných v ČR i v zemích EU. Všechny získané poznatky byly zpracovány nejen v analytických studiích, ale i ve zjednodušené formě statických a dynamických stránek v systému ISA+. 


Projekt se výrazně orientoval na podporu znevýhodněných a prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání, proto systém www.infoabsolvent.cz respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i jinak znevýhodněných žáků. V rámci analytických činností bylo realizováno šetření mezi absolventy škol se zdravotním postižením s důrazem na jejich zkušenosti s volbou vzdělání a s přechodem na trh práce, či šetření zaměstnavatelů s dotazy na zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením. V oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání bylo provedeno kvalitativní šetření mezi experty na tuto problematiku i šetření na školách a na úřadech práce. Všechny výstupy jsou zveřejněny v systému, společně s řadou příkladů dobrých praxí v této oblasti.

V rámci projektu byl vytvořen návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství, zaměřený na informačně poradenské služby pro oblast počátečního vzdělávání v podmínkách schválených rámcových vzdělávacích programů a vytvářených školních vzdělávacích programů a návrh vazeb subjektů poradenských služeb v resortu školství a v resortu zaměstnanosti v poskytování informačně poradenských služeb pro jednotlivé cílové skupiny.

Dalším výrazným výstupem projektu byla modernizace stávajícího Centra kariérového poradenství v NÚV - informačního a poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání a pro pedagogické a poradenské pracovníky. Koncepčně řešené a technicky dobře vybavené pracoviště plně využívá datovou základnu ISA+ uživatelsky, ale může poskytovat cílovým skupinám i individuální informace přesahující možnosti samoobslužného využívání systému.

Projekt také zajišťoval akreditované e-learningové vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství. Na počátku byly vytvořeny nové vzdělávací moduly, zajištěna technická a tutorská podpora tohoto vzdělávání, pravidelné kontroly i vyhodnocení průběhu vzdělávání každého účastníka. E-learning jako forma vzdělávání pedagogických pracovníků se osvědčil již v předchozím projektu VIP Kariéra jako efektivní metoda celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků, která jim umožňuje se vzdělávat časově nenáročným způsobem.

Důležitou součástí projektu byla mediální informační podpora v oblasti kariérového rozhodování, publicita projektu na celorepublikové i lokální úrovni a marketingová činnost.  Díky těmto aktivitám jsou poskytované informace stále více cílovými skupinami využívány. K propagaci ISA+ a výstupů projektu se přidala síť pracovníků Informačních Center Mládeže (ICM) prostřednictvím besed a informačních návštěv přímo na základních školách. K rozšíření povědomí o ISA+ přispělo i jeho využívání přímo ve výuce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.


Cílem projektu bylo pomáhat:

*     žákům základních škol při volbě oboru vzdělání a výběru střední školy,

*     žákům středních škol při rozhodování o pokračování ve vzdělávání a při přechodu na trh práce,

*     výchovným-kariérovým poradcům a učitelům při poskytování kariérového poradenství a výuce průřezového tématu Člověk a svět práce,

*     managementu škol při úpravách vlastní vzdělávací nabídky a inovacích školních vzdělávacích programů,

*     úřadům práce a pracovníkům dalších státních institucí v orientaci ve vzdělávací nabídce i při koncepční práci,

*     zaměstnavatelům v orientaci ve vzdělávacím systému a v komunikaci se školskou sférou.


Projekt a jeho informační systém ISA+ na www.infoabsolvent.cz si získal vysokou oblibu a je vyhledávaným informačním zdrojem jak pro žáky základních a středních škol a jejich rodiče, tak pro výchovné - kariérové poradce i další školské pracovníky. Vypovídá o tom vysoká návštěvnost webových stránek i četné dotazy pracovníků MŠMT, novinářů, kariérových poradců i laické veřejnosti.

Tým pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání, který se na projektu podílel, je přesvědčen, že všechny vytvořené produkty podpořily rozvoj kariérového poradenství v České republice, jsou nástrojem osvěty o podmínkách a možnostech vzdělávání i pracovního uplatnění a budou je užívat jak cílové skupiny – zájemci o vzdělávání, ale i poskytovatelé poradenských služeb.


Od července 2015, doby ukončení projektu, jsou informační systém ISA+ a další produkty provozovány v režimu udržitelnosti projektu. Cílem udržitelnosti je provozovat informační systém s aktuálními informacemi v celém svém objemu tak, aby v každém okamžiku měl uživatel komplexní přehled o problematice možností přípravy a uplatnění absolventů.

Aktualizace dat se týká nejen každoroční konkrétní vzdělávací nabídky českých škol, údajů o školách samotných a podmínek přijímacího řízení, včetně případných změn v legislativě, ale i výsledků z nových šetření o vývoji zaměstnanosti v České republice, situaci absolventů na trhu práce, požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky nebo problematice nezaměstnanosti. V systému ISA+ jsou přístupné i aktualizované moduly vzdělávacího programu s tematickými okruhy z oblasti kariérového poradenství, jako výstup další komponenty projektu – e-learningového vzdělávání pro výchovné a kariérové poradce eKariéra a eKariéra+.

Zajištění aktuálního obsahu systému ISA+ vyžaduje další práce spojené se získáváním dat pro sekundární datové analýzy (data z výběrového šetření pracovních sil, nákup databáze adres z ČSÚ, sběr dat formou empirických šetření absolventů škol, zaměstnavatelů, názorů pracovníků ÚP, PA) i na zpracování analýz specialisty (analýzy inzerce, přechod do terciárního vzdělávání).

Pravidelně každý rok bude vydávána jako informační publikace pro výchovné – kariérové poradce základních i středních škol shrnující publikace Uplatnění absolventů škol na trhu práce. V publikaci jsou prezentována zjištění ze zpracovaných analytických publikací v daném roce.

Pro podporu práce výchovných – kariérových poradců na základních i středních školách a možnost pracovat nezávisle na internetovém připojení budou každoročně vydávána CD Kam na školu – Střední školy a Kam na školu – VOŠ se vzdělávací nabídkou všech škol v ČR.

V rámci udržitelnosti je zajišťován volný přístup do e-learningového vzdělávání eKariéra+ umožňující vzdělávací podporu vyučujících témat Člověk a svět práce i kariérových poradců.

Zajištění udržitelnosti projektu VIP Kariéra II - KP je velice důležité, protože výstupy jsou určeny významným cílovým skupinám, jsou pro žáky základních a středních škol, rozhodujících se o své vzdělávací cestě či o možnostech uplatnění na trhu práce (vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání). Informační podpora pro kariérové rozhodování je poskytována výchovným-kariérovým poradcům a dalším pedagogickým pracovníkům, žákům a jejich rodičům. Sekundárně informační systém ISA+ i výstupy z analytických prací využívají pracovníci státní správy, zaměstnavatelé, odbory a pracovníci úřadů práce a české školní inspekce.

Na webu www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením

Pro žáky i absolventy jsou připraveny také informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest.

V rámci udržitelnosti projektu je tedy zajišťována návaznost prací probíhajících v kmenové činnosti s prací v rámci udržitelnosti tak, aby zpracované materiály i získaná data byly dobře využitelné v rámci komplexu integrovaného informačního systému ISA+ a poskytovaly optimální informace jak pro orientaci žáků při volbě vzdělávací, a tedy i profesní dráhy, tak pro orientaci poskytovatelů vzdělání při přípravě vzdělávací nabídky.

Služby poskytované centrem kariérového poradenství (informace, návrhy a doporučení týkající se volby vzdělávací dráhy poskytované prostřednictvím telefonických a e-mailových dotazů) jsou zajišťovány z části v rámci kmenové činnosti.Zpět