Přeskočit navigaci

Obecné informace a vysvětlení některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Střední školy a přijímací zkoušky ve školním roce 2011/2012

   mění se pravidla přijímacího řízení na středních školách – od 1.1.2012 platí novela školského zákona

Možnosti vzdělávání na středních školách

Ke studiu na střední škole může být přijat uchazeč (žák základní školy i dospělý zájemce), který:

o   splnil povinnou školní docházku v délce devíti let, nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před jejím splněním,

o   prokáže při přijímacím řízení požadované vědomosti a dovednosti,

o   je zdravotně způsobilý pro výkon zvoleného povolání, a tím i pro studium příslušného oboru (pokud je zdravotní způsobilost požadována).


Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích mohou studovat žáci z nižších ročníků základní školy již v průběhu povinné školní docházky, kterou ukončují v průběhu studia na střední škole.


Dospělým zájemcům se v rámci celoživotního vzdělávání nabízí studium v jiných formách vzdělávání než je denní režim (např. dálkové), které nebrání vykonávat současně své povolání. 


Zájemci, kteří absolvovali některou ze středních škol, tzn. jsou již vyučeni nebo vlastní maturitní certifikát, mohou rozšířit své vzdělání o další kvalifikaci formou zkráceného studia v délce 1 – 2 roky.  Mohou získat:

o   výuční list – studium pro vyučené v jiném oboru a absolventy oborů s maturitní zkouškou,

o   maturitní vzdělání – pouze pro absolventy oborů s maturitní zkouškou.


Podle poskytovaného vzdělání mohou být střední školy rozlišovány jako gymnázium, střední odborné školy (např. školy průmyslové, hotelové, zdravotnické), střední odborná učiliště, učiliště, odborná učiliště, praktické školy. Samostatným druhem středních škol jsou konzervatoře. V důsledku demografického poklesu jsou různé typy škol slučovány do větších celků a jejich vzdělávací nabídka je tak poměrně široká. Z obecných názvů těchto institucí, např. „Střední škola“ „Střední odborná škola“, „Integrovaná škola“ však nelze určit, jaké vzdělávání poskytují, a je nutné se orientovat podle jejich oborové nabídky.

Stupně středního vzdělání

Podle zákona č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) je možné úspěšným absolvováním příslušného vzdělávacího programu (oboru) získat následující stupně vzdělání:


a)    střední vzdělání – po úspěšném ukončení vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání,

b)    střední vzdělání s výučním listem – po úspěšném ukončení vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem,

c)    střední vzdělání s maturitní zkouškou – po úspěšném ukončení vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Orientace ve vzdělávací nabídce

V současné době probíhá ve středním vzdělávání reforma, která efektivně snižuje počet oborů sloučením příbuzných oborů. Cílem je komplexnější příprava, která žákům přinese širší výbavu pro budoucí profesní uplatnění – viz informace o rámcových a školních vzdělávacích programech.

Všeobecné vzdělávání poskytují gymnázia, dominantní zastoupení však mají obory s odbornou přípravou a získáním kvalifikace. V odborném vzdělávání je podíl všeobecně vzdělávacích předmětů stanoven podle typu studia - u maturitních oborů tvoří 45 % výuky (s výjimkou lyceálních oborů se 70 %), u oborů s vyučením 30 %. Významnou součástí výuky je odborná praxe a odborný výcvik. Většinou probíhají již od 1. ročníku na školních pracovištích, v ideálním případě přímo v podnicích a firmách, ve kterých se žáci seznámí s reálnými provozními podmínkami.


Každý obor vzdělání je označen identifikačním kódem, který rozlišuje jednotlivé obory podle poskytovaného stupně vzdělání, charakteru přípravy i obtížnosti studia. Obory jsou členěny do kategorií vzdělání (vyjadřuje velké písmeno v kódu oboru a u některých oborů i následující číslo) a do příslušných skupin oborů podle obsahové příbuznosti (vyjadřuje první dvojčíslí v kódu).


Příklad: kód oboru Mechanik opravář motorových vozidel je 23-68-H/01

- první dvojčíslí označuje skupinu oborů vzdělání = 23 Strojírenství a strojírenská výroba,

- písmeno H představuje kategorii vzdělání = střední odborné vzdělání s výučním listem.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Maturitního vzdělání lze dosáhnout v oborech více kategorií, které definují velká písmena v jejich identifikačních kódech. Co které písmeno (a následující číslo) znamená:


M – Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Vzdělávání s profesním charakterem má délku studia 4 roky (v denní formě vzdělávání). Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.

Příklady: 75-41-M/01 Sociální činnost, 26-41-M/01 Elektrotechnika.

L/0 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

Studium připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. V denní formě je 4leté a jeho významnou součástí je odborný výcvik (obory vznikly z dřívějších 3letých učebních oborů). Absolventi získají maturitní vysvědčení a podle novely školského zákona i výuční list. Mohou vstoupit na pracovní trh nebo pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání.  

Příklady: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 69-41-L/01 Kosmetické služby.

L/5 – Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (nástavbové studium)

Je určeno výhradně pro vyučené absolventy tříletých oborů a v denní formě trvá 2 roky. Návaznost oborů, tzn., jaký obor navazuje na vyučení, stanovuje vládní nařízení. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání nebo zastávat náročnější pracovní pozice, např. mistra, technologa, vedoucího výroby.

Příklad návaznosti: po absolvování 3letého oboru 66-51-H/01 Prodavač lze studovat nástavbový obor 66-41-L/51 Podnikání.

K – Úplné střední všeobecné vzdělání (v gymnáziích)

Studium je neprofesní a připravuje především pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Rozlišuje se: 

*   4letá - po ukončení 9. ročníku základní školy (označení v kódu je „K/4“),

*   6letá - po ukončení 7. ročníku základní školy („K/6“),

*   8letá - po ukončení 5. ročníku základní školy („K/8“).

Příklady: 4letý obor 79-41-K/41 Gymnázium, 8letý obor 79-41-K/81 Gymnázium.

P – Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Představuje 6leté studium v uměleckých oborech po ukončení 7. ročníku základní školy a 8leté v oboru tanec po 5. ročníku základní školy. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, mohou uvádět za svým jménem označení „diplomovaný specialista" (ve zkratce DiS.). Vzdělávání lze ukončit i vykonáním maturitní zkoušky po 4. ročníku, v oboru tanec po 8. ročníku.

Příklady: 6letý obor 82-44-P/01 Hudba, 8letý obor 82-46-P/01 Tanec.

Střední vzdělání s výučním listem

Vyučení lze dosáhnout v oborech dvou kategorií a s různou délkou studia:

H – Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o přípravu v tradičních 3letých oborech středních odborných učilišť, např. zedník, kuchař, elektrikář. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat ve studiu v nástavbových oborech a získat i maturitní vzdělání.  

Příklady: 66-51-H/01 Prodavač, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel.

E – Nižší střední odborné vzdělání

Studium je 2 nebo 3leté v oborech, které mají upravený obsah s nižšími nároky ve všeobecné i odborné složce vzdělávání. Připravují pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání a ve službách. Výstupem je výuční list. Jsou určeny především pro absolventy dřívějších speciálních základních škol a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy.

Příklady 2letých oborů: 41-56-E/01 Lesnické práce, 29-51-E/02 Potravinářské práce.

Příklady 3letých oborů: 36-67/E01 Zednické práce, 65-51/E01 Stravovací a ubytovací služby.

Střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)

Tento stupeň vzdělání neposkytuje výuční list ani maturitní certifikát a získává se v oborech dvou kategorií:

J – Střední vzdělání bez maturity i výučního listu

2leté obory jsou určeny např. pro žáky bez studijních aspirací a ukončují se závěrečnou zkouškou. Výstupem je závěrečné vysvědčení.

Příklady oborů: 53-41-J/01 Zubní instrumentářka, 75-41-J/01 Pečovatelské služby.

C – Praktická škola

1 a 2leté programy pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní a zaměřuje se na jednoduché pomocné činnosti ve výrobě a službách a osvojování základních dovedností pro život. Absolventi získají vysvědčení.

Příklad oboru: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá.

Zdravotní požadavky

Vykonávání většiny povolání vyžaduje splnění určitých podmínek. K nim patří, kromě odborné kvalifikace pracovníka, i jeho zdravotní způsobilost. Je-li požadována, vztahuje již na uchazeče o studium v příslušném oboru, a proto se k přihlášce ke studiu přikládá lékařský posudek o zdravotním stavu žáka. Tento úkon není hrazen ze zdravotního pojištění a uchazeč za něj platí.

Zatímco některá povolání mají velmi přísná kritéria a nepřipouští žádná zdravotní omezení, existuje řada jiných s určitou tolerancí, případně takových, která vylučují jen určitá onemocnění, např. poruchy oběhové soustavy, zrakové poruchy, poruchy hybného aparátu, alergie.

Požadavky zdravotní způsobilosti uchazeče pro jednotlivé obory vzdělání obsahuje dokument Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Formy vzdělávání

Žáci ve věku 15–19 let obvykle studují v denním režimu, kterým je každodenní docházka do školy v pětidenním vyučovacím týdnu.

Dospělým uchazečům se nabízejí jiné formy vzdělávání, které umožňují studium při zaměstnání:

o    dálková forma - spočívá převážně v samostatném studiu spojeném s 200–220 konzultačními hodinami během školního roku.

o    distanční forma - je řízené samostudium, které se realizuje prostřednictvím informačních technologií s možností individuálních konzultací.

o    večerní forma – výuka probíhá odpoledne a večer v rozsahu 10–18 hodin týdně.

o    kombinovaná forma - denní režim se využívá pro odbornou přípravu, jiná forma (např. dálková) pro výuku teoretických předmětů.


Vzdělávání v maturitních oborech v jiných formách bývá o jeden rok delší než v denním režimu, tzn. pět let, s výjimkou distančního studia. Dosažené vzdělání je ve všech formách rovnocenné.

Podání přihlášky na střední školu – od 1.1.2012 změna

Na všechny typy škol a do všech forem vzdělávání mohou uchazeči podat v prvním kole přijímacího řízení maximálně dvě přihlášky ke studiu na střední školu. Uchazeč se může přihlásit do jakékoli střední školy v České republice, tzn. i mimo region, ve kterém bydlí.

Za řádné vyplnění, včasné podání přihlášky a další náležitosti odpovídá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce. V základních školách si mohou rodiče a žáci domluvit pomoc třídních učitelů a výchovných poradců. Přihlášku s dalšími požadovanými doklady, např. vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, podává uchazeč/zákonný zástupce řediteli vybrané střední školy ve stanoveném termínu. Povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení žáka jako součást přihlášky je novelou školského zákona zrušena.

   Tiskopisy přihlášek

Od letošního školního roku platí nové formuláře, staré tiskopisy je možné využívat do vyčerpání zásob. 

Žáci základních škol je mohou po dohodě obdržet od třídního učitele jako v minulosti nebo si je opatří sami, stejně jako starší uchazeči. K vyplnění a podání není povinný originál formuláře ani jeho barevné rozlišení, proto si jej mohou zájemci stáhnout např. z webové stránky MŠMT na adrese http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory, zakoupit v prodejnách SEVT a knihkupectvích s odbornou literaturou nebo získat přímo ve střední škole.

   Žáci se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním

Před podáním přihlášky by tito žáci měli vždy kontaktovat střední školu, o kterou mají zájem, zejména v případě, kdy se rozhodnou studovat v běžné škole, nikoli ve speciální.  Je třeba zvážit závažnost a rozsah jejich postižení nebo znevýhodnění a individuální vzdělávací potřeby, a to nejen z hlediska zdravotních požadavků pro zvolený obor, ale i možností školy žáka přijmout a vzdělávat. Přihlášku musí v každém případě doplňovat lékařské potvrzení, případně doporučení speciálního psychologa ke vhodnému postupu při přijímacích zkouškách. Pokud ředitel střední školy přihlášku přijme, je povinen přizpůsobit podmínky zkoušky podle návrhu a potřeb uchazeče.


Doporučení:

Před podáním přihlášky by se měl každý uchazeč ujistit, zda nedošlo k dodatečným změnám (např. neotevření oboru). Informace získá na školním webu nebo přímo ve škole.

   Letošní termíny pro podání přihlášek ke studiu

Prokazatelným způsobem doručí uchazeč přihlášku s požadovanými doklady řediteli střední školy. Termíny pro podání přihlášky jsou platné pro všechny typy škol:

do 30. listopadu 2011

 

  umělecké obory v konzervatoři

  a obory s talentovou zkouškou:

            - ve skupině oborů 82 Umění a užité umění

            - 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou


v těchto oborech platí pro denní i jiné formy vzdělávání


do 15. března 2012

pro denní formu vzdělávání

do 20. března 2012

jiné než denní formy vzdělávání (dálkové, distanční, večerní)

První kolo přijímacích zkoušek - od 1.1.2012 změna


V rámci přijímacího řízení musí být vždy vyhlášeno alespoň jedno kolo.

   Kritéria přijímacího řízení

O formě přijímacího řízení a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy a je povinen je veřejně zpřístupnit:

o   pro obory umělecké a s talentovou zkouškou nejpozději do 30. října 2011,

o   pro ostatní obory nejpozději do 31. ledna 2012.

Je-li kritériem přijímacího řízení určena zkouška, vyhlásí ředitel školy pro první kolo dva volitelné termíny pro její vykonání v období, které stanovuje právní předpis platný pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele. Uchazeč si zvolí vhodný termín a uvede jej na přihlášku ke studiu (nemůže se účastnit obou).

   Pozvánka k přijímací zkoušce v prvním kole

Pozvánku s pokyny a dalšími požadavky obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jejím konáním.

   Termíny přijímacích zkoušek v prvním kole - od 1.1.2012 změna


2. – 15. ledna 2012


obory s talentovou zkouškou:

             - skupina oborů 82 Umění a užité umění

             - 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

(platí pro denní i jiné formy vzdělávání)


15. – 31. ledna 2012

umělecké obory v konzervatořích

(platí pro denní i jiné formy vzdělávání)


22. – 30. dubna 2012 *


- denní i jiné formy vzdělávání,

- nástavbové obory – denní i jiné formy vzdělávání,

- zkrácené studium


* Pozn.: návrh novely vyhlášky č. 671/2004 Sb. sjednocuje termíny a zkracuje období pro termíny přijímacích zkoušek. V současné době je návrh v připomínkovém řízení.

   Když se přijímací zkouška nekoná

Ředitel střední školy může pro přijímací řízení určit jiná kritéria než je přijímací zkouška, např. studijní výsledky ze základní školy (v případě nástavbového studia ze střední školy), mimořádné úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád. Zvolená kritéria jsou pak posuzována podle předem stanoveného bodového hodnocení té které školy.

Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria kombinována různými způsoby, např. hodnotí se celkový prospěch žáka za více období, nebo jen vybrané předměty, stejně tak je různé i hodnocení. Přesné informace o stanovených kritériích přijímacího řízení získají zájemci výhradně na webových stránkách škol.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu - od 1.1.2012 změna

   Vyhodnocení výsledků

Výsledky přijímací zkoušky vyhodnotí ředitel střední školy do 3 pracovních dnů po konání zkoušky v posledním termínu a rozhodnutí neprodleně oznámí uchazeči. Způsob oznámení se liší podle toho, zda byl ke studiu přijat nebo nepřijat. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn přímo ve škole a na webových stránkách školy.

Výsledky podle jiných kritérií (pokud se zkouška nekoná) zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí a zveřejní seznam přijatých nejdříve 22. dubna 2012.

   Přijetí ke studiu

Je-li uchazeč přijat ke studiu, nedostane již rozhodnutí písemně. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení a hodnotící kritéria budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a na školním webu po dobu alespoň 15 dnů.

   Zápis ke studiu

Zápis ke studiu platí pouze pro denní formu vzdělávání. Přijatý uchazeč do denního studia je povinen svůj zájem potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli dané školy. Musí tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uspěje na dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té podá zápisový lístek. Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy.

Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Jeden tiskopis zápisového lístku obdrží uchazeč ve své základní škole v době podání přihlášky. Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec, dřívější absolvent – starší uchazeč) a je přijat k dennímu studiu, získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.


Zápisový lístek nepředkládají přijatí uchazeči:

o    do jiné než denní formy vzdělávání – dálkové, distanční, večerní, kombinované

o    do nástavbového studia – platí pro všechny formy, včetně denní

o    do zkráceného studia.

   Nepřijetí ke studiu

Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí oznámí písemně. Není-li možné oznámení o nepřijetí doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, poté je považováno za doručené.

V případě, že má uchazeč vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.

Žáci, kteří neuspějí v přijímacím řízení do nižšího stupně víceletých gymnázií, budou pokračovat ve vzdělávání v původní základní škole.

   Přijetí / nepřijetí do oborů s talentovou zkouškou a do konzervatoří

Žák, který nebude přijat do oboru s talentovou zkouškou, obdrží písemné rozhodnutí nejpozději do 20. ledna 2012 a má právo účastnit se přijímacího řízení na středních školách jiného typu.

Pokud u talentové zkoušky uspěje, pokračuje v přijímacím řízení a konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží nejpozději do 15. února, uchazeči do oborů s talentovou zkouškou v konzervatoři do 10. února. Nepřijatý uchazeč má právo znovu podat v předepsaném termínu přihlášku na alternativní školu jiného neuměleckého zaměření.

Druhé a další kola přijímacího řízení

Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Pro vykonání zkoušky se stanovuje již jen jeden termín. Stejně jako v prvním kole by uchazeči měli sledovat, aby se jim zkoušky v různých školách nepřekrývaly. V tomto případě nemá uchazeč právo požádat o náhradní termín.

Na druhé a další kola je nutné podat znovu přihlášku řediteli střední školy, včetně lékařského posudku a dalších dokumentů, přičemž počet přihlášek již není omezen.

Volná místa v jednotlivých oborech školy bezprostředně oznámí příslušnému krajskému úřadu a zveřejní na svých školních webových stránkách. Klíčovým zdrojem informací však budou stránky krajských úřadů (v Praze Magistrát hlavního města Prahy) – www.urady.cz. Na těchto adresách získají neúspěšní uchazeči z prvního kola ucelený přehled o vzdělávací nabídce škol v dalších kolech přijímacího řízení.


Doporučení:

Webové stránky krajských úřadů s přehledy o volných místech na školách se budou plnit průběžně tak, jak budou školy vyhodnocovat výsledky prvního a dalších kol přijímacího řízení. Proto by měl uchazeč tyto stránky sledovat opakovaně od zjištění, že nebyl přijat k vybranému studiu.Zpět