Přeskočit navigaci

Hutník tavič neželezných kovů

Charakteristika

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Činnosti

 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Dávkování vsázky do pece.
 • Kompletace jednotlivých komponentů vsázky.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Legování taveniny.
 • Lití kovu do krystalizátorů, polokontinuální a kontinuální odlévání.
 • Obsluha a řízení tavicích agregátů při pyrometalurgické a elektrometalurgické výrobě neželezných kovů.
 • Obsluha dávkovacích a dopravních zařízení.
 • Obsluha třídiček, mlýnů, okružních pil, strojních nůžek apod. v souvislosti s výrobou a zpracováním neželezných kovů.
 • Obsluha zařízení souvisejícího s výrobou neželezných kovů (např. filtrů).
 • Odběr a úprava vzorků pro zkoušky chemického složení taveniny.
 • Přelévání finálního kovu do ustalovacích a licích agregátů.
 • Příprava a zpracování surovin pro výrobu neželezných kovů.
 • Příprava taveniny, rafinace taveniny, stahování stěrů (strusky) z taveniny.
 • Úpravy povrchu a tvaru odlitků, čištění, řezání, frézování.
 • Úpravy stěrů z taveniny.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Raynaudův syndrom.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů 24 810 00
81211 - Obsluha zařízení na hutní zpracování kovů (obsluha pecí a konvertorů) 28 581 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.