Přeskočit navigaci

Strážník obecní policie specialista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Strážník obecní policie specialista určuje koncepci výkonu služby obecní policie na úrovni statutárních měst nebo v hlavním městě Praze a komplexně řídí její činnost při zajišťování bezpečnosti, pořádku a prevence kriminality.

Činnosti

  • Komplexní řízení výkonu služby obecní policie při zajišťování ochrany a bezpečnosti osob, majetku a udržování veřejného pořádku.
  • Koordinace součinnosti obecní policie s orgány samosprávy a Policie ČR pro případ mimořádných bezpečnostních událostí, havárií nebo přírodních katastrof.
  • Provádění zpracovatelských činností a předkládání koncepčních materiálů pro vedení samosprávy města na úseku bezpečnosti a pořádku.
  • Řízení jednotlivých služeb k zajištění věcných podmínek a personálních předpokladů nepřetržitého výkonu služby obecní policie.
  • Sběr informací o situaci na úseku bezpečnosti a pořádku ve městě, vyhodnocování trendů budoucího vývoje a informování představitelů města o přijímaných opatřeních.
  • Vedení příslušné služební agendy a dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5412 - Policisté 00 30 792
54125 - Strážníci 00 30 806

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.