Přeskočit navigaci

Vodárenský technik dispečer

Charakteristika

Vodárenský technik dispečer řídí provozy dle operativních plánů formou dispečerských příkazů; koordinuje odstraňování poruch na vodovodní a kanalizační síti a likvidaci havárií, operativně zajišťuje náhradní dodávky vody odběratelům.

Činnosti

 • Koordinace odstraňování poruch na vodovodní a kanalizační síti, likvidace havárií; operativní zajištění náhradní dodávky vody odběratelům.
 • Podávání informací o výlukách dodávky vody.
 • Provádění operativních zásahů do provozu zařízení s dálkovým ovládáním.
 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajištění jejich aktualizace.
 • Průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změny dle vývoje odbytových, technologických, technických a dodavatelských podmínek.
 • Sestavování operativních plánů provozu podle harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení, pracovních kapacit apod.
 • Spolupráce s příslušnými úseky samosprávy.
 • Spolupráce se sousedními propojenými vodárenskými dispečinky.
 • Vedení a zpracování provozní dokumentace, výkazů a evidence.
 • Zajišťování dispečerské a havarijní služby.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby a chodu provozu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 31 273 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání