Přeskočit navigaci

Vodohospodářský specialista správy povodí

Charakteristika

Vodohospodářský specialista správy povodí komplexně řídí složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, nakládání s vodami, rozvoje vodního hospodářství, hospodaření s vodou a komplexně zpracovává koncepční materiály a studie v oblasti rozvoje vodního hospodářství v území a ochraně před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha).

Činnosti

 • Komplexní zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Komplexní zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Kontrola a zabezpečování úkolů dle Programu technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Provádění složitých hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Vyhodnocení bezpečnosti vodních děl na základě jejich stavu a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zajištění úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Zpracování komplexních manipulačních řádů vodohospodářských soustav.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Zpracování návrhů rozsáhlých záplavových území.
 • Zpracování Programů technickobezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Zpracování složitých a náročných vodohospodářských řešení.
 • Zpracování studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Zpracování vyhodnocení a zpráv o TBD včetně návrhů na opatření.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21326 - Specialisté v oblasti vodohospodářství 00 29 295

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.