Přeskočit navigaci

Ekolog specialista

Charakteristika

Ekolog specialista vykonává koncepční, řídící, kontrolní, odborné a poradenské činnosti spojené s ochranou životního prostředí v organizaci.

Činnosti

 • Kontrola zavedených systémů řízení, informačních systémů a systémů kontroly.
 • Koordinace činností na ochranu životního prostředí.
 • Koordinace zapojení dílčího celku organizace do zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) / systému řízení.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností na ochranu životního prostředí nebo jejich aplikace a vedení registru.
 • Metodické řízení, řízení a organizování práce podřízených zaměstnanců.
 • Spolupráce na činnostech příbuzných oborů, souvisejících s ochranou životního prostředí.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování rizik a odstraňování havárií.
 • Spolupráce na tvorbě předpisů (např. zákonů, vyhlášek, interních předpisů) a standardů.
 • Spolupráce v oblastech strategického řízení, investiční politiky, vyjednávání a komunikování v rámci organizace i s externími partnery.
 • Tvorba podmínek pro rozvoj aplikované ekologie (tj. zavedení výsledků výzkumu do praxe).
 • Tvorba politik a strategií na ochranu životního prostředí.
 • Tvorba, zavedení a kontrola systémů vzdělávání.
 • Tvorba, zavedení, zlepšování systémů řízení, informačních systémů a systémů kontroly.
 • Zadávání, řešení a spolupráce na studiích na ochranu životního prostředí.
 • Zajištění činností celé organizace/ dílčího celku organizace tak, aby byly v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a současně i s předpisy, normami, podnikovou legislativou a legislativou v oblasti systému řízení a jejich kontrola.
 • Zavedení a prosazování integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání