Přeskočit navigaci

Zdravotnický asistent

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický asistent se podílí na poskytování komplexní ošetřovatelské péče jednotlivcům a skupinám, provádí ošetřovatelskou péči o dospělé a děti, s výjimkou novorozenců, v nemocničních i ambulantních provozech, stacionářích a domácí péči, ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a v terénní péči. Činnosti vykonává pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře.

Činnosti

 • Asistence při transfúzích krve nebo krevních derivátů pod přímým vedením lékaře.
 • Péče o vyprazdňování, komplexní hygienická péče, prevence dekubitů, péče o akutní a chronické rány.
 • Podílení se na činnostech spojených s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.
 • Podílení se na rehabilitačním ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, polohování pacientů, spolupráce s fyzioterapeutem.
 • Poskytování komplexní ošetřovatelské péči v rámci ošetřovatelského procesu, včetně provádění některých předepsaných vyšetření a výkonů, zajišťování včasného a přesného plnění ordinací, včetně diagnostických, léčebných a ošetřovatelských výkonů, podávání léků per os, per rectum, kůží, inhalačně, aplikace podkožních a nitrosvalových injekcí, odebírání biologického materiálu.
 • Provádění sterilizace a dezinfekce.
 • Příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence při složitějších výkonech ostatním zdravotnickým pracovníkům, poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech.
 • Rozdělování stravy pacientům podle diet a dohled na jejich dodržování, dohlížení na dodržování pitného režimu a krmení pacientů.
 • Sledování fyziologických funkcí a projevů pacientů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zavádění a udržování kyslíkové terapie.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3256 - Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) 19 471 22 353
32560 - Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání