Přeskočit navigaci

Zdravotnický asistent

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický asistent se podílí na poskytování komplexní ošetřovatelské péče jednotlivcům a skupinám, provádí ošetřovatelskou péči o dospělé a děti, s výjimkou novorozenců, v nemocničních i ambulantních provozech, stacionářích a domácí péči, ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a v terénní péči. Činnosti vykonává pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře.

Činnosti

 • Asistence při transfúzích krve nebo krevních derivátů pod přímým vedením lékaře.
 • Péče o vyprazdňování, komplexní hygienická péče, prevence dekubitů, péče o akutní a chronické rány.
 • Podílení se na činnostech spojených s příjmem, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta.
 • Podílení se na rehabilitačním ošetřovatelství včetně prevence poruch z imobility, polohování pacientů, spolupráce s fyzioterapeutem.
 • Poskytování komplexní ošetřovatelské péči v rámci ošetřovatelského procesu, včetně provádění některých předepsaných vyšetření a výkonů, zajišťování včasného a přesného plnění ordinací, včetně diagnostických, léčebných a ošetřovatelských výkonů, podávání léků per os, per rectum, kůží, inhalačně, aplikace podkožních a nitrosvalových injekcí, odebírání biologického materiálu.
 • Provádění sterilizace a dezinfekce.
 • Příprava pacientů k diagnostickým a léčebným výkonům, asistence při složitějších výkonech ostatním zdravotnickým pracovníkům, poskytování ošetřovatelské péče při a po těchto výkonech.
 • Rozdělování stravy pacientům podle diet a dohled na jejich dodržování, dohlížení na dodržování pitného režimu a krmení pacientů.
 • Sledování fyziologických funkcí a projevů pacientů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zavádění a udržování kyslíkové terapie.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3256 - Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) 19 471 22 353
32560 - Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání