Přeskočit navigaci

Keramický inženýr vedoucí výroby

Charakteristika

Keramický inženýr vedoucí výroby řídí samostatnou výrobní jednotku nebo více výrobních jednotek (závodů) a koordinuje veškerou činnost podle operativních a střednědobých plánů formou příkazů vedoucím podřízených organizačních útvarů.

Činnosti

 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a využívání pracovní doby.
 • Kontrola dodržování legislativy související s jím řízeným úsekem.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola plnění výrobních úkolů a hodnocení vývoje výrobních nákladů.
 • Kontrola vedení příslušné dokumentace a výkaznictví.
 • Navrhování opatření pro zefektivnění výroby a zodpovědnost za jejich realizaci.
 • Organizace a řízení práce vedoucích výrob, resp. vedoucích provozů.
 • Předkládání návrhů na operativní změny plánu a systémů odměňování.
 • Rozhodování o oprávněnosti případných reklamací zákazníků.
 • Řízení výroby a její koordinace podle operativních plánů a požadavků obchodu.
 • Sestavování plánů výroby dle jednotlivých druhů výrobků včetně operativních změn.
 • Zabezpečení spolupráce s ostatními organizačními úseky a s externími dodavateli a odběrateli.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 52 150 40 098
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 639 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.