Přeskočit navigaci

Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti

Charakteristika

Technik výroby hudebních nástrojů kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality vstupních surovin, materiálů a hotových hudebních nástrojů.

Činnosti

 • Provádění zkoušek a sledování kvalitativních vlastností hotových výrobků.
 • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výroby hudebních nástrojů.
 • Sledování užitných vlastností a provádění a zajišťování rozborů a zkoušek.
 • Sledování vlivů působících na jakost a kvalitu a navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.
 • Spolupráce na tvorbě technických norem z hlediska jakosti a kvality a zkušebních metod.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality.
 • Uplatňování reklamací, jejich evidence, řízení.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vypracovávání plánů kontroly, protokolů a jiných dokumentů o výsledcích kontroly.
 • Vypracovávání protokolů o jakosti vstupů a rozhodování o jejich používání.
 • Zajišťování a provádění zkoušek kvality vstupů a jejich třídění, označování, ukládání a ošetřování.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.