Přeskočit navigaci

Zemědělec farmář

Charakteristika

Zemědělec - farmář komplexně zajišťuje celý rozsah zemědělské produkce farmy.

Činnosti

 • Dojení, stříhání a získávání dalších užitkových produktů z chovaných zvířat.
 • Doprava produktů k odběratelům.
 • Jednání s potenciálními odběrateli zemědělské produkce a další aktivity s cílem uplatnit se na trhu.
 • Kontrola, údržba a opravy budov, stájí a dalších zařízení farmy.
 • Nákup osiva, krmiva, hnojiva, hospodářských zvířat, strojů a dalšího potřebného zemědělského inventáře.
 • Obdělávání půdy, pěstování a ochrana zemědělských plodin včetně sklizně.
 • Obsluha, základní opravy, údržba a seřizování zemědělských strojů, linek a speciálních zařízení.
 • Řízení, popř. provádění administrativních činností spojených s provozem soukromé farmy (účetnictví, daňové přiznání apod.).
 • Samostatné zabezpečování chovu hospodářských zvířat a celková péče o ně (reprodukce, odchov, ustájení, krmení a ošetřování).
 • Skladování veškerých produktů a zařízení technologicky správnými postupy.
 • Vedení provozních záznamů a evidence (např. odpadového hospodářství, evidence a aktualizace půdních bloků, agroenvironmentální evidence).
 • Zajišťování a organizace doplňkových činností farmy např. agroturistiky, zpracování zemědělských produktů aj.
 • Zajišťování dodržování správné zemědělské praxe, např. tzv. cross compliance (křížová shoda - systém navzájem se doplňujících kontrol).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
63300 - Farmáři samozásobitelé ve smíšeném hospodářství 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání