Přeskočit navigaci

Specialista péče o hmotný majetek

Charakteristika

Specialista péče o hmotný majetek zajišťuje a koordinuje údržbu, opravy a technickou správu velmi rozsáhlých a složitých provozních a technologických souborů s mimořádnou finanční hodnotou.

Činnosti

  • Koordinace prací při zajišťování provozuschopnosti a technické způsobilosti nejsložitějších investičních a technologických celků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování koncepcí a analýz o technické správě rozsáhlých a složitých provozních souborů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475
24225 - Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací 00 31 974

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.