Přeskočit navigaci

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný technik správy povodí zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich jakost, rozvoje vodního hospodářství v území, ochranných pásem vodních zdrojů, nakládání s vodami, hospodaření s vodou, vodohospodářských vyjádření pro záměry a výstavbu všech investorů na území povodí, vodohospodářských studií, prevence před nepříznivými účinky vody (povodně, sucha) a manipulačních řádů vodních děl.

Činnosti

 • Provádění hydrotechnických a hydrologických výpočtů.
 • Provádění technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly IV. kategorie.
 • Vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Vyhodnocování provozního monitoringu povrchových vod podle schváleného programu.
 • Vyjadřovací činnost z hlediska správce povodí ve smyslu vodního zákona.
 • Zajištění a zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů v povodí a splaveninového režimu vodních toků.
 • Zajišťování úkolů na úseku ochrany vod a péče o jejich čistotu.
 • Zpracování havarijních plánů.
 • Zpracování manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav.
 • Zpracování návrhů ochranných pásem vodních zdrojů.
 • Zpracování návrhů programu provozního monitoringu povrchových vod a jejich aktualizace.
 • Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území.
 • Zpracování podkladů pro vodohospodářskou bilanci.
 • Zpracování povodňových plánů.
 • Zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti vod.
 • Zpracovávání podkladů pro rozhodování správních orgánů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 292 24 930

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.