Přeskočit navigaci

Vodohospodářský samostatný úsekový technik

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný úsekový technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí včetně péče o kvalitu vod a životního prostředí.

Činnosti

 • Jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Kontrola a přejímka dodavatelských oprav.
 • Kontrola a řízení provozu, údržby a oprav vodních děl, vodohospodářských zařízení a toků na svěřeném úseku povodí.
 • Kontrola plnění úkolů Programu technicko-bezpečnostního dohledu /TBD/.
 • Odborná stanoviska z hlediska správce povodí, příp. přímého správce vodního toku.
 • Plnění úkolů protipovodňové ochrany.
 • Projednávání způsobů hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.
 • Příprava podkladů pro opravy a rekonstrukce.
 • Řízení prací při čistotářských haváriích a mimořádných situacích na svěřeném úseku.
 • Spolupráce při účelovém rybném hospodářství na vodárenských nádržích.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování podkladů pro plánování v oblasti vod.
 • Zajišťování podkladů pro projednávání a vyřizování přestupků.
 • Zajišťování předpovodňových prohlídek toků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31425 - Technici v oblasti vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 30 292 24 930

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.