Přeskočit navigaci

Vodohospodářský technik

Charakteristika

Vodohospodářský technik provádí odborné a řídicí práce při správě, provozu a údržbě vodních toků, zajišťuje péči o kvalitu vod, dispečerskou činnost, plní úkoly v oblasti vodohospodářské evidence a hospodaření s vodou, zpracovává jednoduché projekty staveb.

Činnosti

  • Kontrola a sledování stavu na tocích a v povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí.
  • Kontrola hospodaření v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
  • Operativní řízení hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách při běžných i mimořádných situacích.
  • Plnění úkolů technicko-bezpečnostního dohledu.
  • Řízení obsluhy přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačních řádů.
  • Řízení prací při opravách a haváriích.
  • Sledování, zaznamenávání a vyhodnocování hydrologických, meteorologických a provozních údajů v povodí.
  • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.
  • Zpracování podkladů pro hospodaření s vodou, sběr a zpracování podkladů o odběrech a vypouštění vod.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání