Přeskočit navigaci

Lesní inženýr

Charakteristika

Lesní inženýr organizuje a řídí správu lesního majetku, dále zajišťuje ochranu lesa a přírody na dotčeném území a koordinuje lesní výrobu.

Činnosti

 • Dodržování závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a návazné zpracování ročních projektů lesnických činností.
 • Jednání s orgány státní správy a se všemi institucemi dotčenými lesním majetkem v rámci působnosti řízené lesní správy.
 • Komunikace a informování vlastníků lesních majetků, pro které je funkce odborného lesního hospodáře vykonávána.
 • Organizace a řízení lesní správy v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 • Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů a jejich předání zhotoviteli dle smlouvy, uplatnění záměru vlastníka, odbornost a reálnost navrhovaných opatření v LHP, včetně jeho závazných ustanovení.
 • Zajišťování majetkové správy, lesní hospodářské evidence a evidence obchodních i ekonomických vztahů.
 • Zajišťování ochrany lesů proti škodlivým činitelům i škodám způsobeným zvěří.
 • Zajišťování personální a mzdové politiky řízené lesní správy.
 • Zajišťování řádného lesnického hospodaření podle platných lesních hospodářských plánů, včetně přípravy lesní výroby v těžební a pěstební činnosti při zohlednění zajištění povinností v ochraně přírody.
 • Zajišťování řádného mysliveckého hospodaření ve všech honitbách.
 • Zajišťování žádostí o finanční příspěvky dle lesního zákona či jiných předpisů.
 • Zjišťování výskytu škůdců a navrhování opatření proti jejich vývinu a rozšíření.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání