Přeskočit navigaci

Geolog specialista

Charakteristika

Geolog specialista řídí geologické práce a zajišťuje podklady pro zakládání staveb dopravních, vodohospodářských, ekologických, průmyslových a staveb pro bytovou výstavbu, zkoumá stavbu a složení zemské kůry a hydrogeologické poměry území.

Činnosti

 • Inženýrsko-geologický dozor při výstavbě průmyslových a bytových objektů, silničních, vodních a železničních staveb.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Posudková a konzultační činnost v oboru.
 • Posuzování podmínek zakládání staveb, např. únosnost, stlačitelnost, propustnost apod..
 • Příprava studií a projektů na zpracování hydrogeologických dat.
 • Řízení a koordinace geologicko-průzkumných prací v etapě při vyhledávání a těžby ložiska.
 • Spolupráce při projektování, metodickém řízení a interpretaci ložiskově-výzkumných prací.
 • Stanovení využitelných vydatností vodních zdrojů.
 • Uplatňování geofyzikálních metod při zkoumání stavby a složení zemské kůry.
 • Zabezpečování příslušných geologických podkladů.
 • Zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů, pro stavební účely pro skládky odpadů.
 • Zajišťování podkladů pro projekci a realizaci využití lokality pro stavebnictví.
 • Zajišťování popisu geologických poměrů území, útvarů a pánví.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými útvary organizace a institucemi.
 • Zkoumání fyzikálních polí v zemském tělese a v jeho okolí.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání