Přeskočit navigaci

Papírenský inženýr

Charakteristika

Papírenský inženýr provádí koordinaci a řízení při zpracovávání technické dokumentace pro výrobu papíru a celulózy a výrobků z papíru, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu výrobních provozů, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost při výrobě a zpracování papíru, celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a případně v kombinaci s dalšími materiály.

Činnosti

 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví při výrobě papíru a celulózy.
 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců a jejich prostřednictvím vlastního výkonu činností nezbytných pro zajištění chodu svěřeného úseku.
 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Organizování použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Organizování zkoušek a ověření změn technologie.
 • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
 • Řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Řízení výzkumných týmů při řešení zásadních úkolů rozvoje v oboru výroby papíru a celulózy.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovení rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Stanovení technologických postupů při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovování strategické alternativy pro výrobu papíru a celulózy.
 • Tvůrčí teoretické výzkumné práce v oblasti výroby papíru a celulózy a návaznosti na ostatní obory.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Vyvíjení systému řízení jakosti a koordinace činností při zavádění těchto systémů v podniku.
 • Zavádění nových systémů jakosti - životní prostředí, bezpečnost práce apod.
 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Zpracování technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání