Přeskočit navigaci

Hutní technik řízení jakosti

Charakteristika

Hutní technik řízení jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v hutní výrobě.

Činnosti

 • Kontrola nebo zajišťování kontroly dodržování technologické kázně včetně navrhování opatření ke zvýšení kvality v hutní výrobě.
 • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
 • Provádění funkčních zkoušek, ověřování a vyhodnocování předepsaných parametrů.
 • Provádění fyzikálních, popř. chemických zkoušek surovin, materiálů, polotovarů a výrobků. Vyhodnocování výsledků, formulace závěrů a vydávání posudků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly prostřednictvím dalších kontrolorů nebo laboratorních pracovníků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31175 - Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 28 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání