Přeskočit navigaci

Elektroinženýr dispečer

Charakteristika

Elektroinženýr dispečer zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních energetických provozních systémů nebo komplexních externích montáží ucelených souborů staveb a zařízení v elektrotechnice.

Činnosti

  • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku, např. se zásobováním, expedicí, dopravou, energetikou, technickou a technologickou přípravou elektrotechnické výroby.
  • Optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
  • Organizace průběžného sledování a kontrol plnění operativních plánů a řízení realizace potřebných změn v návaznosti na vývoj odbytových, technologických, technických, dodavatelských, pracovních a jiných podmínek.
  • Řízení procesu tvorby operativních plánů nejnáročnější elektrotechnické výroby, externích montáží ucelených souborů staveb a zařízení podle sjednaných zakázek a kontraktů, harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů technologických celků a zařízení, pracovních kapacit, termínů subdodávek a jiných okolností.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečování plynulosti a rovnoměrnosti organizačně náročných a složitých elektrotechnických výrob a provozů se značnými požadavky na technické parametry, přesnost a spolehlivost.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21517 - Inženýři energetici výroby energie 65 615 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání