Přeskočit navigaci

Samostatný technik scénického osvětlení

Charakteristika

Samostatný technik scénického osvětlení vykonává činnosti spojené s návrhem osvětlení scén (divadelních, či snímaných televizní nebo filmovou kamerou), připravuje a realizuje potřebné světelné efekty ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a u snímků i kameramanem, je zodpovědný za technickou způsobilost osvětlovacího parku a je odpovědný za dodržování pravidel bezpečnosti práce (ve výškách, pravidla bezpečnosti práce pod elektrickým napětím, protipožární ochrana apod.) vlastní i podřízených.

Činnosti

  • Kontrola dodržování stanovených proudových odběrů použité osvětlovací techniky.
  • Měření elektrických a světelných veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot
  • Sledování vývoje osvětlovací a projekční techniky, mobilních elektrických napájecích zdrojů apod. a podávat příslušné návrhy na její inovaci.
  • Spolutvorba technického scénáře pro osvětlení jednotlivých scén audiovizuálního díla – návrh pozic a typu osvětlovacích těles, návrh a realizace světelných efektů.
  • Ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace scénického osvětlení a projekční techniky audiovizuálního díla v souladu s technickým scénářem.
  • Vedení příslušné technické dokumentace osvětlovací a reprodukční techniky a mobilních napájecích zdrojů.
  • Výběr a vhodné nastavení chromatičnosti osvětlovacích těles pro zadané světelné podmínky.
  • Zajištění a provádění údržby a revizí osvětlovací a projekční techniky.
  • Zajištění bezpečnosti práce své i podřízených.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 31 448 22 050
35211 - Zvukaři a osvětlovači 28 615 21 793

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.