Přeskočit navigaci

Samostatný technik scénického osvětlení

Charakteristika

Samostatný technik scénického osvětlení vykonává činnosti spojené s návrhem osvětlení scén (divadelních, či snímaných televizní nebo filmovou kamerou), připravuje a realizuje potřebné světelné efekty ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a u snímků i kameramanem, je zodpovědný za technickou způsobilost osvětlovacího parku a je odpovědný za dodržování pravidel bezpečnosti práce (ve výškách, pravidla bezpečnosti práce pod elektrickým napětím, protipožární ochrana apod.) vlastní i podřízených.

Činnosti

  • Kontrola dodržování stanovených proudových odběrů použité osvětlovací techniky.
  • Měření elektrických a světelných veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot
  • Sledování vývoje osvětlovací a projekční techniky, mobilních elektrických napájecích zdrojů apod. a podávat příslušné návrhy na její inovaci.
  • Spolutvorba technického scénáře pro osvětlení jednotlivých scén audiovizuálního díla – návrh pozic a typu osvětlovacích těles, návrh a realizace světelných efektů.
  • Ve spolupráci s režisérem, výtvarníkem scény a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace scénického osvětlení a projekční techniky audiovizuálního díla v souladu s technickým scénářem.
  • Vedení příslušné technické dokumentace osvětlovací a reprodukční techniky a mobilních napájecích zdrojů.
  • Výběr a vhodné nastavení chromatičnosti osvětlovacích těles pro zadané světelné podmínky.
  • Zajištění a provádění údržby a revizí osvětlovací a projekční techniky.
  • Zajištění bezpečnosti práce své i podřízených.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 31 448 22 050
35211 - Zvukaři a osvětlovači 28 615 21 793

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.