Přeskočit navigaci

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice

Charakteristika

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice zajišťuje přípravu, realizaci a posuzování investic zaměřených na rozvoj energetiky.

Činnosti

 • Analýza požadavků trhu na elektrickou energii a dodávky tepla.
 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Organizování účastníků investičních akcí.
 • Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti energetiky od orgánů státní správy.
 • Zpracování finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii podniku.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31134 - Elektrotechnici a technici energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 35 372 30 602

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.