Přeskočit navigaci

Stavební inženýr stavbyvedoucí

Charakteristika

Stavební inženýr stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Činnosti

 • Koordinace kapacit v rámci útvaru provádějící firmy.
 • Koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích.
 • Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti firem.
 • Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí.
 • Řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby.
 • Spolupráce s externími subjekty (technický dozor investora, autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, správci sítí, místní úřady, obyvatelé, kontrolní orgány apod.).
 • Spolupráce s technickým dozorem investora, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem BOZP.
 • Stanovování koncepcí technických řešení výstavby.
 • Vedení příslušné dokumentace, jako vedení stavebního deníku, zpracování denního hlášení stavby, vedení prvotní evidence, propočet zbývajících nákladů na dokončení stavby.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování organizace staveniště a řízení provozu na něm.
 • Zajišťování plynulosti výstavby.
 • Zajišťování podmínek pro kontrolní prohlídky stavby.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 30 855 31 821
21427 - Stavební inženýři výstavby budov 33 948 00
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 36 923 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.