Přeskočit navigaci

Stavební inženýr stavbyvedoucí

Charakteristika

Stavební inženýr stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Činnosti

 • Koordinace kapacit v rámci útvaru provádějící firmy.
 • Koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích.
 • Koordinace s navazujícími oblastmi činnosti firem.
 • Koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí.
 • Řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby.
 • Spolupráce s externími subjekty (technický dozor investora, autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, správci sítí, místní úřady, obyvatelé, kontrolní orgány apod.).
 • Spolupráce s technickým dozorem investora, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem BOZP.
 • Stanovování koncepcí technických řešení výstavby.
 • Vedení příslušné dokumentace, jako vedení stavebního deníku, zpracování denního hlášení stavby, vedení prvotní evidence, propočet zbývajících nákladů na dokončení stavby.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování organizace staveniště a řízení provozu na něm.
 • Zajišťování plynulosti výstavby.
 • Zajišťování podmínek pro kontrolní prohlídky stavby.
 • Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21427 - Stavební inženýři výstavby budov 35 072 00
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 39 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.