Přeskočit navigaci

Stavební inženýr

Charakteristika

Stavební inženýr určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby se zvýšenými technologickými požadavky, řídí komplexní systém řízení jakosti, koordinuje zpracovávání projektových dokumentací různých stupňů u staveb s vyšší technickou obtížností nebo většího rozsahu, řídí oblast zpracovávání investičních záměrů, stanovuje způsob jejich realizace, řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti, zajišťuje a koordinuje realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních a investičních celků.

Činnosti

 • Koordinace a zajišťování technologické přípravy stavební výroby.
 • Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů
 • Koordinace zhotovování projektové dokumentace s odbornými útvary.
 • Provádění výběrových řízení, návrhů, uzavírání a vyhodnocování smluv, vyhodnocování čerpání finančních prostředků investice.
 • Řízení realizace staveb, koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích.
 • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických specialistů.
 • Řízení systému kontroly jakosti.
 • Řízení technických a technologických zkoušek.
 • Stanovování způsobu uspořádání, průběhu a technických podmínek stavební výroby, případně výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu.
 • Určování, zkoušení, případně vyvíjení technologických postupů na stavbách se zvýšenými technologickými podmínkami.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyhodnocování technicko-ekonomické efektivnosti investic, včetně stanovení opatření na změny.
 • Vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek kvality, zjišťování příčin nekvality včetně stanovení opatření na její odstranění.
 • Zajištění autorského dozoru pro stavby vyšší složitosti a většího rozsahu.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání