Přeskočit navigaci

Stavební technik kontrolor kvality

Charakteristika

Stavební technik kontrolor kvality kontroluje kvalitu vstupů stavební výroby, provedených stavebních prací a použitých materiálů.

Činnosti

  • Kontrola kvality materiálových vstupů do stavební výroby, zpracování protokolů jakosti.
  • Kontrola kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a používaných materiálů.
  • Provádění a zajišťování rozborů a zkoušek.
  • Provádění nebo zajišťování zkoušek, sledování kvalitativních vlastností výstupů - částí stavebního díla, včetně navrhování a projednávání opatření k dosahování požadované kvality.
  • Řešení jednoduché reklamace.
  • Sledování vlivů působících na kvalitu, navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.
  • Vedení evidenci o jakosti, vypracování protokolů o zkouškách jakosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3112 - Stavební technici 24 943 28 153
31125 - Stavební technici kontroly kvality, laboranti 30 475 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.