Přeskočit navigaci

Chovatel zvířat v zoo

Charakteristika

Chovatel zvířat v zoo ošetřuje a chová zvířata v zařízeních určených pro chov zvířat v lidské péči (zoologické zahrady, zájmové chovy, chovy kožešinových zvířat, cirkusy, zooprodejny, útulky pro opuštěná a handicapovaná zvířata, specializovaná zařízení provozující hippoterapii a kynologickou terapii, kynologii, plemenářské podniky, zoologická oddělení muzeí a depozitářů).

Činnosti

 • Asistence při veterinárních zákrocích, odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů.
 • Kontrola a úprava teplot, vlhkosti, větrání apod.
 • Manipulace se zvířaty, provádění odchytů, jejich přemisťování a transport.
 • Metodika umělých odchovů a umělého líhnutí včetně obsluhy potřebných technických zařízení.
 • Průběžné sledování zdravotního stavu zvířat, hlášení změn v chování.
 • Příprava krmení a krmiv z dodaných komponent a krmení zvířat.
 • Samostatné provádění komentovaného předvádění zvířat, komunikace s návštěvníky.
 • Vedení základní zoologické a chovatelské dokumentace na svěřeném úseku.
 • Vykonávaní ostatních prací dle pokynů zoologa nebo jeho asistenta.
 • Vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata ve smyslu jejich životní pohody (welfare).
 • Zajišťování zoohygieny - čištění, desinfekce chovných zařízení, asanace výběhů a udržování čistoty návštěvnických prostor.
 • Základní údržba expozic, včetně návrhů základních technických úprav.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 00 20 575
51641 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zoo 00 19 942

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání