Přeskočit navigaci

Vodárenský specialista čištění odpadních vod

Charakteristika

Vodárenský specialista čištění odpadních vod komplexně řídí a organizuje práce v oblasti čištění odpadních vod a zabezpečuje koncepci jejího rozvoje.

Činnosti

 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na všech technologických zařízeních.
 • Kontrola kvality vypouštěných vod.
 • Kontrola nakládání se skladovými zásobami provozních chemikálií.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Koordinace činností při havarijních opravách čistírny odpadních vod.
 • Navrhování a realizace koncepce rozvoje čištění odpadních vod.
 • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu čištění odpadních vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
 • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami čistíren odpadních vod.
 • Řízení pohotovostní činnosti provozu čištění odpadních vod.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav úpraven vody.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.
 • Zajišťování kontroly a vyhodnocení hospodaření provozu.
 • Zpracování statistických hlášení o provozu čistírny odpadních vod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.