Přeskočit navigaci

Vodárenský specialista čištění odpadních vod

Charakteristika

Vodárenský specialista čištění odpadních vod komplexně řídí a organizuje práce v oblasti čištění odpadních vod a zabezpečuje koncepci jejího rozvoje.

Činnosti

 • Jednání s úřady státní správy a kontrolními orgány.
 • Kontrola dodržování bezpečnostních a požárních předpisů, aktualizace dokumentace systému řízení jakosti a systému řízení BOZP.
 • Kontrola dodržování provozních, obslužných a manipulačních řádů na všech technologických zařízeních.
 • Kontrola kvality vypouštěných vod.
 • Kontrola nakládání se skladovými zásobami provozních chemikálií.
 • Kontrola technického stavu strojů, zařízení a budov.
 • Koordinace činností při havarijních opravách čistírny odpadních vod.
 • Navrhování a realizace koncepce rozvoje čištění odpadních vod.
 • Řízení a kontrola technologických parametrů procesu čištění odpadních vod v souladu s provozními a legislativními požadavky.
 • Řízení a organizace činností spojených s provozem, údržbou a opravami čistíren odpadních vod.
 • Řízení pohotovostní činnosti provozu čištění odpadních vod.
 • Sledování a uplatňování nových technologií v oboru v praxi.
 • Sledování právních předpisů a norem a jejich uplatnění v praxi.
 • Spoluúčast na tvorbě plánů hmotných a finančních prostředků pro zajištění provozu, údržby a oprav úpraven vody.
 • Vedení příslušné provozní a jiné (např. dané právními předpisy) dokumentace.
 • Zajišťování kontroly a vyhodnocení hospodaření provozu.
 • Zpracování statistických hlášení o provozu čistírny odpadních vod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21459 - Ostatní chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.