Přeskočit navigaci

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí

Charakteristika

Vodárenský samostatný technik vodovodních a kanalizačních sítí řídí a organizuje práce při zajišťování výstavby, provozu a údržby rozsáhlých vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.

Činnosti

 • Kontrola a potvrzování věcné správnosti podkladů pro fakturaci.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Koordinace činnosti pohotovostní služby.
 • Řešení oprav, provozních havárií a výluk na vodovodních a kanalizačních sítích.
 • Řízení činnosti při vyšetřování balastních vod včetně realizace nápravných opatření.
 • Řízení činnosti při vyšetřování skrytých úniků vody včetně realizace opatření ke snížení ztrát vody.
 • Sestavování plánů hospodaření vodovodních a kanalizačních sítí a jejich dodržování.
 • Spolupráce na tvorbě koncepce vodovodních a kanalizačních sítí.
 • Spolupráce při doplňování informací pro geografický informační systém.
 • Spolupráce v oblasti investiční činnosti, údržby a oprav.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Vyřizování obdržených stížností zákazníků včetně stanovení nápravných opatření.
 • Zajišťování provozu a údržby vodovodních a kanalizačních sítí v rámci daného území.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31166 - Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 31 669 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.