Přeskočit navigaci

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality

Charakteristika

Samostatný kožařský technik pracovník řízení a kontroly kvality sestavuje, řídí, koordinuje a kontroluje systémy kvality ve výrobním procesu kožedělné výroby, včetně vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol kvality surovin, materiálů, polotovarů a hotových výrobků.

Činnosti

 • Aplikace nastavených kvalitativních programů do kožedělné výroby.
 • Koordinace a organizace sestaveného systému kontroly kvality ve výrobním procesu.
 • Koordinace a provádění mezioperačních kvalitativních kontrol.
 • Koordinace, řízení a zajišťování normalizace a zkušebnictví.
 • Ověřování a zkoušení předepsaných kvalitativních parametrů u materiálů a hotových výrobků.
 • Řešení složitých reklamačních řízení.
 • Řešení závažných kvalitativních nedostatků ve výrobním procesu.
 • Sledování a uplatňování kvalitativních norem při výrobě.
 • Vedení písemné dokumentace.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vytváření komplexního systému řízení a kontroly kvality.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně při vstupu surovin, materiálů a polotovarů do výrobního procesu, dále během vlastní výroby a na výstupu hotových výrobků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.