Přeskočit navigaci

Mistr čistírny

Charakteristika

Mistr čistírny provádí operativní řízení a organizaci práce pracovního týmu při výkonu služby chemického nebo mokrého čištění oděvů a jiných výrobků vyrobených z textilu, usní a kožešin.

Činnosti

 • Evidence docházky zaměstnanců a spolupráce se mzdovou účtárnou společnosti.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Navrhování a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí.
 • Operační, mezioperační, namátková a výstupní kontrola kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby.
 • Organizace činností při plnění úkolů a sledování vnitropodnikových informačních systémů při plnění termínů zhotovení zakázek v provozu čistírny oděvů a jiných výrobků.
 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Průběžná kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí a vedení příslušné evidence.
 • Rozhodování o vhodném technologickém postupu čištění oděvů a jiných výrobků.
 • Vedení písemné provozní evidence.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality služby čištění oděvů a jiných výrobků a provádění operativních zásahů do technologického procesu.
 • Zaučování a průběžná kontrola, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31229 - Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání