Přeskočit navigaci

Mistr prádelny

Charakteristika

Mistr prádelny provádí operativní řízení a organizaci práce pracovního týmu při výkonu služby praní a pronájmu textilního prádla, oděvů a jiných příbuzných výrobků.

Činnosti

 • Evidence docházky zaměstnanců a spolupráce se mzdovou účtárnou společnosti.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Navrhování a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí.
 • Operační, mezioperační, namátková a výstupní kontrola kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby.
 • Operativní řízení činnosti prádelny včetně přesunů pracovníků dle okamžitých potřeb provozu.
 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Organizace svozu znečištěných zakázek ze sběrných míst, dohled nad prováděním hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Průběžná kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí a vedení příslušné evidence.
 • Rozhodování o vhodném technologickém postupu praní prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Sledování vnitropodnikových informačních systémů při plnění úkolů a termínů zhotovení zakázek v prádelně včetně přípravy zakázek dle rozvozního plánu logistiky svozu a rozvozu prádla.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality praní prádla, oděvů a jiných výrobků a provádění operativních zásahů do technologického procesu.
 • Zaučování, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31229 - Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání