Přeskočit navigaci

Technik prádelen a čistíren

Charakteristika

Technik prádelen a čistíren provádí operativní řízení a organizaci práce pracovního týmu při výkonu služby praní prádla, oděvů a jiných výrobků, čištění oděvů a jiných výrobků a pronájmu prádla, oděvů a jiných výrobků.

Činnosti

 • Evidence docházky zaměstnanců a spolupráce se mzdovou účtárnou společnosti.
 • Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a navrhování nápravných opatření.
 • Navrhování a vytváření plánů úspor energií, surovin a emisí škodlivých látek do životního prostředí včetně návrhu inovace strojního zařízení provozu s ohledem na úsporu energií a životní prostředí.
 • Navrhování identifikačního systému pronajímaných výrobků.
 • Navrhování životnosti pronajímaných výrobků
 • Organizace dělby práce, cílené rozdělení úkolů v rámci pracovního týmu.
 • Organizace svozu znečištěných zakázek ze sběrných míst, dohled nad prováděním hygienicko-sanitačního zajištění vozidel a přepravních kontejnerů.
 • Organizace vozového parku pro svoz a rozvoz prádla.
 • Provádění operační, mezioperační, namátkové a výstupní kontroly kvality prováděné služby a vyhodnocování možných příčin snížené kvality služby.
 • Provádění průběžné kontroly dodržování zásad ochrany životního prostředí a vedení příslušné evidence.
 • Řízení a organizace bezchybného chodu logistiky provozu pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Řízení a organizace toku údržby pronajímaných výrobků.
 • Sledování důsledného dodržování všech příslušných norem, podmínek akreditací a vyhlášek souvisejících s provozem prádelny.
 • Sledování vnitropodnikových informačních systémů pro plánování úkolů a termínů zhotovení zakázek v prádelně a čistírně.
 • Spolupráce při navrhování ceny za pronájem prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Spolupráce při obchodním jednání s výrobci prádla, oděvů a jiných výrobků a výběr vhodného zboží pro pronájem.
 • Spolupráce při obchodním jednání se zákazníkem pronájmu prádla, oděvů nebo jiných výrobků.
 • Spolupráce při přípravě podkladů pro zpracování smlouvy o pronájmu se zákazníkem.
 • Spolupráce při rozhodování o vhodném technologickém postupu praní nebo čištění zakázek.
 • Spolupráce při stanovení logistiky transportu pronájmu s vedoucím provozu a technikem provozu pronájmu prádla.
 • Vedení provozní evidence zakázek, evidence nebezpečných odpadů, hmotnosti použitých rozpouštědel, pomocných chemických přípravků a jiných pomocných chemických látek a evidence pro výpočet nebo měření výrobní emise rozpouštědel.
 • Vyřizování reklamací ze strany zákazníků a komunikace s nespokojeným zákazníkem v případě sporu.
 • Zajišťování a kontrola provádění pravidelného preventivního servisu zařízení prádelny nebo čistírny včetně předkládání návrhů na generální opravy strojů a zařízení nebo inovaci technologického vybavení.
 • Zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením provozu.
 • Zajišťování pravidelných kontrol a revizí zařízení prádelny nebo čistírny.
 • Zajišťování technologické kázně a předepsané kvality praní a čištění zakázek.
 • Zaučování, zvyšování znalostí a motivace zaměstnanců v pracovním týmu.
 • Zjišťování potřeb zákazníka a vypracování nabídky vhodného prádla a oděvů pro zákazníka s přihlédnutím ke správné volbě materiálu, sortimentního zařazení a životnosti výrobku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání