Přeskočit navigaci

Vedoucí provozu čistírny

Charakteristika

Vedoucí provozu čistírny řídí, organizuje a plánuje chod čistírny oděvů a jiných výrobků z textilu, usní a kožešin.

Činnosti

 • Hodnocení zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle platných vnitropodnikových směrnic.
 • Komplexní zajišťování správného vedení veškeré potřebné dokumentace včetně účetních dokumentů.
 • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků.
 • Koordinace činnosti čistírny s jinými úseky společnosti.
 • Organizace a motivace zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace.
 • Řízení a koordinace investičních akcí v úseku čistírny.
 • Řízení a koordinace mzdové a finanční účtárny společnosti v úseku čistírny oděvů a jiných výrobků.
 • Řízení a koordinace plánů oprav a údržby strojního a jiného technologického vybavení čistírny.
 • Řízení a organizace práce mistrů ve všech úsecích čistírny oděvů a jiných výrobků.
 • Sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů čistírny.
 • Tvorba systémových opatření při spotřebě práce, materiálu, energie a surovin.
 • Vyhodnocování plnění úkolů při výkonu služby čištění oděvů a jiných výrobků.
 • Zajišťování podmínek pro plnění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany, ochrany životního prostředí.
 • Zajišťování podmínek pro splnění všech zákonných požadavků pro provoz.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1439 - Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) 24 672 42 688
14392 - Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání