Přeskočit navigaci

Vedoucí provozu prádelny

Charakteristika

Vedoucí provozu prádelny řídí, organizuje a plánuje chod prádelny.

Činnosti

 • Hodnocení zaměstnanců v závislosti na dosažených výsledcích, realizace odměňování podle platných vnitropodnikových směrnic.
 • Komplexní zajišťování správného vedení veškeré potřebné dokumentace včetně účetních dokumentů.
 • Kontrola a evidence svěřeného majetku a finančních prostředků.
 • Koordinace činnosti prádelny s jinými úseky společnosti.
 • Organizace a motivace zaměstnanců při jejich personálním rozvoji a zvyšování kvalifikace.
 • Řízení a koordinace investičních akcí v úseku prádelny.
 • Řízení a koordinace mzdové a finanční účtárny společnosti v úseku prádelny prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Řízení a koordinace plánů oprav a údržby strojního a jiného technologického vybavení prádelny.
 • Řízení a organizace práce mistrů ve všech úsecích prádelny prádla, oděvů a jiných výrobků.
 • Sestavování krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických plánů prádelny.
 • Tvorba systémových opatření při spotřebě práce, materiálu, energie a surovin.
 • Vyhodnocování plnění úkolů při výkonu služby praní.
 • Zajišťování podmínek pro plnění zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany, ochrany životního prostředí.
 • Zajišťování podmínek pro splnění všech zákonných požadavků pro provoz prádelny.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1439 - Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) 24 672 42 688
14392 - Řídící pracovníci v oblasti osobních služeb (čistírny, kadeřnictví, kosmetika, pohřebnictví, lázně, seznamky) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání