Přeskočit navigaci

Detektiv specialista

Charakteristika

Detektiv specialista zabezpečuje poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, sběrem dat a jejich vyhodnocováním pro subjekty, které prokáží právní zájem.

Činnosti

  • Monitorování relevantních jednání, činností, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které jsou podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
  • Pátrání po osobách a věcech s využitím speciálních metod soukromé detektivní činnosti a kriminalistických metod a techniky.
  • Prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
  • Provádění operativně-pátrací činnosti a organizování kolektivu podřízených detektivů.
  • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
  • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace.
  • Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
  • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
  • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
  • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 25 181 27 740
34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání